Обрати сторінку

Наукова діяльність кафедри

Кафедра політології та державного управління

Факультет інформаційних і прикладних технологій

Наукова діяльність

Кафедра політології та державного управління Донецького національного університету імені Василя Стуса – є інтелектуальною платформою наукового та інноваційного розвитку України, яка має потужний науковий і кадровий потенціал (8 докторів наук, 4 кандидата наук, 1 асистент) для здійснення наукової діяльності у вітчизняній і зарубіжній політичній науці.

Науково-дослідна робота кафедри спрямована на комплексні теоретико-методологічні та прикладні дослідження сучасних суспільно-політичних процесів  України та світу, розробку концепцій, методів і механізмів публічного управління та адміністрування.

Детальніше

– Наукові дослідження, які проводяться на кафедрі мають важливе значення для формування та розвитку політологічних наукових шкіл (школа прикладної політології та політичного брендингу під керівництвом д.політ.н., проф. Т. Л. Нагорняк; школа моделювання та прогнозування соціально-політичних явищ і процесів д.політ.н., проф. М. А. Польовий; школа партології д.політ.н., проф. М. В. Примуш; школа публічної політики д.політ.н., доц. О. М. Чальцева).

– Науково-педагогічні працівники кафедри приймають участь в розробці наукової ініціативної тем: «Стабільність і кризовість у відносинах між державою і суспільством: країнний і регіональний виміри», «Динамічні аспекти суспільно-політичних процесів в Україні та світі в другому десятиріччі ХХІ століття» (реєстраційний номер 0117U003535).

– Основні результати науково-дослідної роботи професорсько-викладацького складу кафедри представлені у виданих навчальних посібниках, монографіях, збірниках наукових праць, навчально-методичних виданнях, фахових статтях, доповідях та інших публікаціях у провідних фахових виданнях України та за кордоном, що відображено в персональних профайлах https://fiat.donnu.edu.ua/kolektyv-kafedry/.

–  Кафедра регулярно організовує наукові конференції міжнародного, загальнонаціонального і регіонального рівнів, наково-методичні семінари, воркшопи.  https://fiat.donnu.edu.ua/naukovi-iventy/

– члени кафедри регулярно проходять міжнародні наукові стажування. М.А. Польовий та Т.Л.Нагорняк пройшли стажування у Польщі (Ягелонський та Варшавський університети) в межах проекту «Інноваційний університет та лідерство» (восені 2017 р. та восени 2019 р. відповідно). Т.Л.Нагорняк пройшла також стажування в Університеті Кардіфф Метрополітан, Великобританія (2018 та 2019 рр.), Університеті Т. Гарика Масарика, м. Брно, Чеська республіка, (2019 р.).

–  І.В. Мацишина, О.М.Чальцева, В.В.Бусленко успішно захистили докторські дисертації зі спеціальності 23.00.02 (2018 – 2020 рр.).

– Підготовка аспірантів за ОНП «Політологія» відповідно до нового ЗУ «Про вищу освіту» та вимог МОН України була запроваджена у 2016 р. На кафедрі діє докторантура. Протягом останніх 4 років було захищено 3 докторів і 8 кандидатів політичних наук у постійно діючій спеціалізованій раді К 11.051.13. В межах експерименту успішно були створені спеціалізовані вчені ради для разового захисту та випущені доктори філософії зі спеціальності 052 «Політології» – П.Безуглий і В.Михальська.

– Усі науково-педагогічні працівники кафедри, які здійснюють керівництво аспірантами та викладають на програмі підготовки докторів філософії повною мірою виконують ліцензійні умови (https://dnu.sharepoint.com/:f:/g/portals/fmit/Eq_sb_CvGDNLjglE0lAr74MBgcnKf-1xzg_FjoZHvfc2fQ?e=whqPgk) є членами докторської спеціалізованої вченої ради Д 11.051.13., є членами таких рад в інших ЗВО України (Польовий М.А. член спецради ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» Д 41.053.06, Примуш М.В. член спецради Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Д 08.051.08., Член спеціалізованої вченої ради К.64.053.09 Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди), виступають внутрішніми рецензентами і зовнішніми опонентами (членами разових рад) з політології (КНУ імені Траса Шевченка, НУ «Львівська політехніка»), з права та філософії.

– Критична маса дослідників, що склалася на кафедрі, практика подвійного наукового керівництва з іноземними професорами дозволяє вже на етапі подання документів для вступу в аспірантуру сформувати склад майбутніх разових рад для захисту аспірантів (https://dnu.sharepoint.com/:f:/g/portals/fmit/EvnBbE6TV0hNi4zk6-Rmj-QBmmOCpCO7oYK5FQQK8uP_Fw?e=h1q6uw)  та плідну співпрацю з ним протягом чотирьох років навчання (https://dnu.sharepoint.com/:f:/g/portals/fmit/EoueVdb62ZdEmwAPDnNTXH4B0sSHFGt3a-ovB4eWmF-jKw?e=LWKZ7e).

– З ініціативи проєктної групи ОНП «Політологія» регулярно проводяться науково-методичні  семінари, на яких аспіранти і докторанти апробують свої наукові пошуки (https://fiat.donnu.edu.ua/5270-2/). Саме тут формується індивідуальна траєкторія навчання (обговорюється перелік дисциплін за вибором здобувача: https://science.donnu.edu.ua/uk/aspirantura/navchalni-discziplini/) і етапи підготовки та захисту кваліфікаційної наукової праці. На весну 2021 року заплановані захисти двох докторських дисертацій з політичних наук (Н.О.Стеблина і Д.В.Ягунов) і двох кваліфікаційних наукових праць докторів філософії (А.О.Осмоловська і Е.О. Котов).

 – При підготовці наукових робіт здобувачів ОНП «Політологія» враховано досвід держав ЄС, а саме викладання політичних наук в Ягелонському, Варшавському університетах та Академії Ігнаціанум (м.Краків). Одним з опонентів здобувача П.Безуглого на здобуття ступеня доктора філософії був запрошений польський вчений – проф.Р.Рачинський.

– На кафедрі впроваджена практика подвійного керівництва аспірантами  за участю габілітованого доктора політичних наук, професора Аркадіуша Лукаша Моджеєвскі, доктора політичних наук, професора Нагорняк Тетяни Леонтіївни, доктора політичних наук, професора Польового Миколи Анатолійович.

– Університет і кафедра всіляко сприяє підготовці та атестації наукових та науково-педагогічних кадрів для всієї України та європейських країн. За різні часи в аспірантурі та докторантурі навчалися (або прикріплялися для завершення роботи і захисту) та успішно її завершили викладачі ЗВО Луцька, Покровська, Луганська, Вінниці.  Наші аспіранти і випускники сьогодні працюють у НДІ та освітніх закладах Києва, Праги, Антверпена. Серед аспірантів і випускників – громадські діячі (голови ГО, головні редактори наукових видань і політичних тижневиків), депутати органів місцевого самоврядування та держслужбовці.  Для них відкриті широкі можливості: –організаційного характеру (Спеціалізована Вчена рада ДонНУ імені Василя Стуса К 11.051.13. та Спеціалізована Вчена рада ДонНУ імені Василя Стуса Д 11.051.13 Голова –  проф. Польовий М.А., Заст. Голови проф. Нагорняк Т.Л., Вчений Секретар  доц. Мацишина І.В., члени: проф. Примуш М.В., проф. Іваницька О.П.,  доц. Чальцева О.М., доц. Неприцька Т.І.); – майданчики апробацій положень і висновків (фахові наукові видання Б групи «Політичне життя» та «Вісник ДонНУ імені Василя Стуса Серія Політичні науки»); – залученість до міжнародної мережі досліджень через можливість подати публікації до зарубіжних фахових журналів. Викладачі кафедри є їх співзасновниками та членами редколегій. Зокрема, Т.Л. Нагорняк – член редколегії журналу “European Journal of Transformation Studies” (WoS) (https://www.journal-transformation.org/advisory.html), М.А. Польовий – головний редактор журналу “European political and law discourse” (http://eppd13.cz); – залученість до розвитку вітчизняної політичної науки у складі авторів фахових видань України. Викладачі кафедри є членами редакційних колегій у фахових виданнях України: «Вісник Ужгородського національного університету», «Віче», «Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса», «Освіта регіону», “Політичне життя” (гол ред. Нагорняк Т.Л.), Studia Politologica Ukraino-Polona, “Вісник НЮА імені Ярослава Мудрого”, Вісник «Проблеми міжнародних відносин» (КМУ) та ін.

– Продовження наукових традицій керівників, докторантів і аспірантів магістрами і бакалаврами є важливою складовою забезпечення високої якості підготовки здобувачів, які системно залучаються до наукових заходів. Під керівництвом викладачів кафедри (Нагорняк Т.Л., Чальцева О.М., Кокорський В.Ф.) студенти  займали призові місця в IІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (Швець К. переможець Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з політології у м. Чернівці (3 місце) 2019 р., Дяків Н., переможець Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з політології у м. Чернівці (1 місце) 2018р., Котляр К., переможець Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з політології у м. Чернівці (2 місце) 2018р. О.Ясько переможець Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з політології у м. Чернівці (3 місце) (2018р.). Алексеенко О. переможець Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з політології у м. Чернівці (2 місце) 2017 р. ).

– Викладачі кафедри (Польовий М.А.,Мацишина І.В., Неприцька Т.І., Чальцева О.М.) щорічно готують учасників всеукраїнської олімпіади з політології, які займають призові місця.

– Кафедра є учасником великого міжнародного проекту ORATOR (проект в межах Call: H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020; Proposal number: 101004767; Proposal acronym: ORATOR; Deadline Id: H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2020), що наразі очікує прийняття рішення про фінансування за програмою Horizon 2020.

– Неодноразово викладачі кафедри були нагороджені Грамотами Міністерства освіти і науки України, Вінницької обласної державної адміністрації та почесним значком «Відмінник освіти» Міністерства освіти і науки України.

– Члени кафедри щорічно стають Переможцями рейтингування діяльності викладачів, кафедр ДонНУ імені Василя Стуса (Нагорняк Т.Л.,Польовий М.А., Примуш М.В., Чальцева О.М.) https://www.donnu.edu.ua/uk/otsinyuvannya-naukovo-pedagogichnih-i-pedagogichnih-kadriv/

Переможці рейтингування діяльності викладачів, кафедр ДонНУ імені Василя Стуса

Високий рівень наукової активності кафедри доводять також досягнення, що відображені у результатах щорічних оцінювань науково-педагогічних і педагогічних кадрів Університету. Так, професори кафедри Нагорняк Т.Л. (2016-2019 рр.), Польовий М.А. (2016-2019 рр.), Чальцева О.М. (2017 р.) та Примуш М. В. (2016 р.) є переможцями у персональному рейтингу викладачів. Окрім того, за результатами колективного рейтингу, кафедра політології та державного управління входить у Топ-4 кафедри Університету (2019-2018 рр.).

Детальніше за посиланням: https://www.donnu.edu.ua/uk/otsinyuvannya-naukovo-pedagogichnih-i-pedagogichnih-kadriv/

Наукові журнали