Факультет інформаційних і прикладних технологій

Факультет інформаційних і прикладних технологій ДонНУ імені Василя Стуса є одним з провідних освітніх центрів України в галузі фундаментальної і прикладної математики, інформаційних комп’ютерних технологій, прикладної статистики, актуарної та фінансової математики, методики профільного навчання математики та інформатики.

Історія

Математичний факультет є одним з найстаріших факультетів ДонНУ, який зростав і розвивався разом з університетом, проходив через ті ж самі етапи історичної еволюції…

Про факультет

Факультет математики та інформаційних технологій надає змогу отримати сучасну освіту, яка забезпечує високий рівень конкурентоспроможності на ринку праці не тільки України, але й на міжнародному рівні. Її зміст і профіль сьогодні гарантують широкі можливості працевлаштування у сферах науки, вищої і шкільної освіти, бізнесу, страхових фінансово-банківських структур, у всіх сферах застосування інформаційних комп’ютерних технологій, застосування математичних методів для прикладних інженерних розрахунків в машинобудуванні, гірничій справі і будівництві, а також у багатьох інших областях.

Бакалавріат

Освітньо-кваліфікаційний рівень особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула базову вищу освіту, фундаментальні і спеціальні вміння та знання щодо узагальненого об’єкта праці (діяльності), достатні для виконання завдань та обов’язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді діяльності.

Магістратура

Магістр — це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі кваліфікації бакалавра здобув поглиблені спеціальні знання та вміння дослідницького й інноваційного характеру, має певний досвід їх застосування та виробництва нових знань для вирішення проблемних професійних завдань у певній галузі.

Студентське самоврядування

Керівник департаменту з навчально-наукової роботи

Мулярчук О.П.

В.о. голови Студентської ради

Рибак І.І.

Керівник департаменту культурно-масової роботи

Кирилащук Т.Г.

Керівник департаменту спортивно-масової роботи

Гук-Сатайкін О.І. 

Керівник департаменту з інформації та комунікацій

Бойко Ю.В.

Керівник департаменту з проектної роботи

Ливицька Д.О. 

Керівник департаменту з виховної та волонтерської роботи

Березюк М.А.

Кафедри

Кафедра математичного аналізу і диференціальних рівнянь

Заснована в 2013 р. внаслідок об’єднання кафедри математичного аналізу і теорії функцій та кафедри диференціальних рівнянь і диференціальної геометрії Здійснює підготовку фахівців спеціальності “Математика”.

Кафедра інформаційних технологій

Здійснює підготовку фахівців в галузі «Інформаційні технології» за напрямами: «Прикладна математика» та “Комп’ютерні науки” (освітня програма “Сучасні інформаційні технології та програмування”).

Кафедра прикладної механіки і комп’ютерних технологій

Здійснює підготовку фахівців спеціальностей “Прикладна математика” та “Математика”. Наукові напрями — розробка математичних методів дослідження міцності і стійкості тонкостінних конструкцій при впливі різних силових і теплових полів, деформування та стійкість руху тіл з рідиною.

Кафедра інформаційних систем управління

Кафедра є випусковою для студентів спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Випускники можуть здійснювати такі функції на підприємствах, як документаційне та інформаційне забезпечення управлінської діяльності, виконання обліку, контролю, аналізу, прогнозування, планування та обґрунтування управлінських рішень.