Факультет інформаційних і прикладних технологій

 

Факультет інформаційних і прикладних технологій ДонНУ імені Василя Стуса об’єднав спеціальності, метою яких є підготовка фахівців комп’ютерно орієнтованого середовища, готових до роботи з інформацією. Посилення міждисциплінарної компоненти та практичного складника освітніх програм передбачає застосування набутих студентами знань для збору, структуризації, оформлення, аналізу, обробки, редагування інформації, її зберігання та поширення, а також представлення об’єкта у цифровій формі. Новітні технології у навчанні ефективно переплітаються з давніми традиціями, започаткованими першими кафедрами математичного факультету – бази сучасного ФІПТ

Історія

 

Факультет інформаційних і прикладних технологій є одним з найстаріших факультетів ДонНУ, який зростав і розвивався разом з університетом, проходив через ті ж самі етапи історичної еволюції…

Факультет інформаційних і прикладних технологій створений наказом ректора ДонНУ імені Василя Стуса від 28.08.2019 №294/05.

Склад факультету:

кафедра прикладної математики;

кафедра інформаційних технологій;

кафедра інформаційних систем управління;

кафедра політології та державного управління;

кафедра журналістики.

Бакалавріат

Освітньо-кваліфікаційний рівень особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула базову вищу освіту, фундаментальні і спеціальні вміння та знання щодо узагальненого об’єкта праці (діяльності), достатні для виконання завдань та обов’язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді діяльності.

Магістратура

Магістр — це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі кваліфікації бакалавра здобув поглиблені спеціальні знання та вміння дослідницького й інноваційного характеру, має певний досвід їх застосування та виробництва нових знань для вирішення проблемних професійних завдань у певній галузі.

Студентське самоврядування

Заступник голови студентської ради факультету

Огородюк В.І.

Голова студентської ради

Гук-Сатайкін О.І.

Секретар студентської ради факультету

Рибак І.І.

Керівник департаменту спортивно-масової роботи

Левченко Д.А.

Керівник департаменту з інформації та комунікацій

Тарасюк В.В.

Керівник департаменту з проектної роботи

Охапкін О.І.

Керівник департаменту з виховної та волонтерської роботи

Григалашвілі К.В.

Керівник соціально-побутового департаменту

Осадчук О.Р.

Керівник департаменту з навчально-наукової роботи

Червоняк В.В.

Керівник департаменту культурно-масової роботи

Трофименко О.М.

Кафедри

Кафедра прикладної математики

Здійснює підготовку фахівців спеціальностей “Прикладна математика” та “Математика”. Наукові напрями — розробка математичних методів дослідження міцності і стійкості тонкостінних конструкцій при впливі різних силових і теплових полів, деформування та стійкість руху тіл з рідиною.

Кафедра інформаційних технологій

Здійснює підготовку фахівців в галузі «Інформаційні технології» за напрямами: «Прикладна математика» та “Комп’ютерні науки” (освітня програма “Сучасні інформаційні технології та програмування”).

Кафедра інформаційних систем управління

Кафедра є випусковою для студентів спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Випускники можуть здійснювати такі функції на підприємствах, як документаційне та інформаційне забезпечення управлінської діяльності, виконання обліку, контролю, аналізу, прогнозування, планування та обґрунтування управлінських рішень.

Кафедра політології та державного управління

 Починаючи з 1992 р. кафедра готує спеціалістів за напрямами політологія, публічна політика та адміністрування, які є новими для Вінниччини. Основними напрямами наукової діяльності викладачів кафедри стали проблеми влади і демократії, брендингу територій і прогнозування політичних процесів, філософські і теоретичні аспекти сучасної політики, посткомуністичні трансформації і демократизація.

 

Кафедра журналістики

 Кафедра журналістики факультету інформаційних і прикладних технологій  Донецького національного університету імені Василя Стуса – випускова кафедра спеціальності «Журналістика».
З 2001 року кафедра здійснює ліцензований набір та підготовку студентів за ступенем освіти «Бакалавр», а з 2005 року – за СО «Магістр». 2005 року власне й було засновано кафедру журналістики.