Наука

Наука

Кафедра прикладної математики

Спектральний аналіз функцій та операторів, диференціальні рівняння в частинних похідних, крайові та початково-крайові задачі для них, а також варіаційні нерівності.

Цей науковий напрямок фінансується МОН в рамках виконання наступних проектів:
2001 – 2002 р. держбюджетний проект спільно з відділом нелінійного аналізу Інституту прикладної математики і механіки НАН України “Якісна теорія та усереднення нелінійних еліптичних та параболічних граничних задач” (керівник – академік НАН України, д. фіз.-мат. наук, академік І.В. Скрипник, шифр теми: 1.1.4.1, номер державної реєстрації – 0101U001095), 500 тис. грн.;

З 1.06. 2012 по 31.12.2012 – держбюджетний проект № 10-1вв/19 «Якісні властивості розв’язків сингулярних, спектральних, некласичних задач для еліптичних та еволюційних рівнянь та варіаційних нерівностей» на кафедрі диференціальних рівнянь ДонНУ, науковий керівник теми: проф. Шишков А.Є., 600 тис грн.

З 1.04. 2013 по 31.12.2014 – держбюджетний проект № 12-1вв/19 «Гармонічний та спектральний аналіз функцій і операторів, рівняння згортки та наближення функцій » на кафедрі математичного аналізу ДонНУ, науковий керівник теми: проф. Тригуб Р.М. , 720 тис грн.

З 1.01.2015 — по теперішній час – держбюджетний проект № 15-1вв/19 «Метричні простори, гармонічний аналіз функцій та операторів, спектральні та некласичні задачі для диференціальних рівнянь» на кафедрі математичного аналізу та диференціальних рівнянь ДонНУ, науковий керівник теми: проф. Шишков А.Є., 760 тис грн.

За останні роки на кафедрі виконувались наступні держбюджетні теми:

1. Дослідження пружно-деформованого стану анізотропних пластин і оболонок з концентраторами напружень при дії силових і температурних полів (0110U003461, 2010-2012 рр., керівник В.П. Шевченко)

2. Розробка моделей і методів дослідження міцності та стійкості тонкостінних конструкцій, що перебувають під впливом силових і температурних полів (0113U001528, 2013-2015 рр., керівник В.П. Шевченко)

3. Розробка методів дослідження міцності та стійкості тонкостінних конструкцій при дії різного виду статичних та динамічних навантажень (0116U002522, 2016-2018 рр., керівник В.П. Шевченко)

Гранти Державного фонду фундаментальних досліджень:
Розробка методів та алгоритмів дослідження міцності та стійкості тонкостінних конструкцій, що перебувають під дією динамічних навантажень (0117U003535, 2016-2017 рр., керівник В.П. Шевченко)

На кафедрі функціонуює аспірантура зі спеціальностей
111 Математика (д.ф.-м.н., професор, професор Козаченко Юрій Васильович)
113 Прикладна математика (наукові керівники: д.ф.-м.н., професор, академік НАН України В.П. Шевченко, д.ф.-м.н., професор, провідн. наук. співробітник Кононов Ю.М.; д.ф.-м.н., професор, професор Пузирьов Володимир Євгенович; к.ф.-м.н. Баєв Артем Вікторович)

Кафедра інформаційних технологій

Сфера наукових інтересів:
• моделювання соціально-економічних процесів на підприємствах і застосування інформаційних технологій в бізнес-процесах реінжинірингу та контролінгу;

• моделювання, проектування та розробка інформаційних систем підтримки прийняття рішень в системах управління економічним об’єктом у вигляді інтегрованих корпоративних систем на основі розподілених баз даних та автоматизованих робочих місць, що забезпечують вирішення локальних завдань.

 

Кафедра інформаційних систем управління

На кафедрі інформаційних систем управління ведеться активна наукова діяльність. Кафедра працює над розробкою теми науково-дослідної роботи на 2017-2018 рр.: «Інформаційна підтримка управління підприємством у сучасному комунікаційному просторі».

Наукові інтереси викладачів кафедри:
Анісімова О.М. – завідувач кафедри, д. е. н., професор:
• удосконалення теоретико-методологічних положень, методичних підходів та науково-практичних рекомендацій щодо функціонування промислових підприємств на зовнішніх ринках та ролі корпоративних форм господарювання;
• дослідження підходів до оцінки і управління конкурентоспроможністю промислових підприємств;
• взаємодія вітчизняних промислових підприємств з провідними транснаціональними корпораціями;
• теорії самоорганізації промислових підприємств;
• інноваційна та інвестиційна діяльність;
• інформаційні системи, інформаційне суспільство.

Ковальська Л.А. – к. іст. н., доцент, доцент кафедри:
• Історія України, військова історія ХХ ст., соціальна та військова історія Другої світової війни;
• Історія слов’янських народів Центрально-Східної та Південно-Східної Європи ХХ-ХХІ ст., історія народів Югославії на межі ХХ-ХХІ ст., полоністика, боротьба за відродження польської державності;
• інформаційні процеси в історії, інформаційні діяльність в Україні;
• історичне джерелознавство, типологізація, методика аналізу і синтезу, виявлення інформативності історичних джерел;
• джерела документознавчих досліджень, архівознавство в Україні.

Лукаш Г.П. – д. філол. н., професор, професор кафедри:
• ономастика;
• конотоніміка;
• лінгвокультурологія;
• документна лінгвістика.

Щербіна О.С. – к. е. н., доцент кафедри:
• удосконалення теоретичних основ організації та управління економічною безпекою підприємства;
• формування та побудова комплексної системи економічної безпеки промислового підприємства в умовах зовнішньоекономічної діяльності;
• економічний стан промислових регіонів України, особливості їх інноваційного розвитку;
• інформаційна підтримка інноваційної діяльності;
• управлінське консультування;
• інформаційні війни;
• використання інформаційних систем в управлінні підприємствами.

 

Вісник ДонНУ: Серія А – Природничі науки

Університетські вісті