Наука

Наука

Кафедра математичного аналізу і диференціальних рівнянь

Спектральний аналіз функцій та операторів, диференціальні рівняння в частинних похідних, крайові та початково-крайові задачі для них, а також варіаційні нерівності.

Цей науковий напрямок фінансується МОН в рамках виконання наступних проектів:
2001 – 2002 р. держбюджетний проект спільно з відділом нелінійного аналізу Інституту прикладної математики і механіки НАН України “Якісна теорія та усереднення нелінійних еліптичних та параболічних граничних задач” (керівник – академік НАН України, д. фіз.-мат. наук, академік І.В. Скрипник, шифр теми: 1.1.4.1, номер державної реєстрації – 0101U001095), 500 тис. грн.;

З 1.06. 2012 по 31.12.2012 – держбюджетний проект № 10-1вв/19 «Якісні властивості розв’язків сингулярних, спектральних, некласичних задач для еліптичних та еволюційних рівнянь та варіаційних нерівностей» на кафедрі диференціальних рівнянь ДонНУ, науковий керівник теми: проф. Шишков А.Є., 600 тис грн.

З 1.04. 2013 по 31.12.2014 – держбюджетний проект № 12-1вв/19 «Гармонічний та спектральний аналіз функцій і операторів, рівняння згортки та наближення функцій » на кафедрі математичного аналізу ДонНУ, науковий керівник теми: проф. Тригуб Р.М. , 720 тис грн.

З 1.01.2015 — по теперішній час – держбюджетний проект № 15-1вв/19 «Метричні простори, гармонічний аналіз функцій та операторів, спектральні та некласичні задачі для диференціальних рівнянь» на кафедрі математичного аналізу та диференціальних рівнянь ДонНУ, науковий керівник теми: проф. Шишков А.Є., 760 тис грн.

Кафедра прикладної математики та теорії систем управління

Сфера наукових інтересів:
• моделювання соціально-економічних процесів на підприємствах і застосування інформаційних технологій в бізнес-процесах реінжинірингу та контролінгу;

• моделювання, проектування та розробка інформаційних систем підтримки прийняття рішень в системах управління економічним об’єктом у вигляді інтегрованих корпоративних систем на основі розподілених баз даних та автоматизованих робочих місць, що забезпечують вирішення локальних завдань.

Кафедра прикладної механіки і комп’ютерних технологій

За останні роки на кафедрі виконувались наступні держбюджетні теми:

1. Дослідження пружно-деформованого стану анізотропних пластин і оболонок з концентраторами напружень при дії силових і температурних полів (0110U003461, 2010-2012 рр., керівник В.П. Шевченко)

2. Розробка моделей і методів дослідження міцності та стійкості тонкостінних конструкцій, що перебувають під впливом силових і температурних полів (0113U001528, 2013-2015 рр., керівник В.П. Шевченко)

3. Розробка методів дослідження міцності та стійкості тонкостінних конструкцій при дії різного виду статичних та динамічних навантажень (0116U002522, 2016-2018 рр., керівник В.П. Шевченко)

Гранти Державного фонду фундаментальних досліджень:
Розробка методів та алгоритмів дослідження міцності та стійкості тонкостінних конструкцій, що перебувають під дією динамічних навантажень (0117U003535, 2016-2017 рр., керівник В.П. Шевченко)

На кафедрі функціонуює аспірантура зі спеціальностей
111 Математика (д.ф.-м.н., професор, професор Козаченко Юрій Васильович)
113 Прикладна математика (наукові керівники: д.ф.-м.н., професор, академік НАН України В.П. Шевченко, д.ф.-м.н., професор, провідн. наук. співробітник Кононов Ю.М.; д.ф.-м.н., професор, професор Пузирьов Володимир Євгенович; к.ф.-м.н. Баєв Артем Вікторович)

Кафедра інформаційних систем управління

На кафедрі інформаційних систем управління ведеться активна наукова діяльність. Кафедра працює над розробкою теми науково-дослідної роботи на 2017-2018 рр.: «Інформаційна підтримка управління підприємством у сучасному комунікаційному просторі».

Наукові інтереси викладачів кафедри:
Анісімова О.М. – завідувач кафедри, д. е. н., професор:
• удосконалення теоретико-методологічних положень, методичних підходів та науково-практичних рекомендацій щодо функціонування промислових підприємств на зовнішніх ринках та ролі корпоративних форм господарювання;
• дослідження підходів до оцінки і управління конкурентоспроможністю промислових підприємств;
• взаємодія вітчизняних промислових підприємств з провідними транснаціональними корпораціями;
• теорії самоорганізації промислових підприємств;
• інноваційна та інвестиційна діяльність;
• інформаційні системи, інформаційне суспільство.

Ковальська Л.А. – к. іст. н., доцент, доцент кафедри:
• Історія України, військова історія ХХ ст., соціальна та військова історія Другої світової війни;
• Історія слов’янських народів Центрально-Східної та Південно-Східної Європи ХХ-ХХІ ст., історія народів Югославії на межі ХХ-ХХІ ст., полоністика, боротьба за відродження польської державності;
• інформаційні процеси в історії, інформаційні діяльність в Україні;
• історичне джерелознавство, типологізація, методика аналізу і синтезу, виявлення інформативності історичних джерел;
• джерела документознавчих досліджень, архівознавство в Україні.

Лукаш Г.П. – д. філол. н., професор, професор кафедри:
• ономастика;
• конотоніміка;
• лінгвокультурологія;
• документна лінгвістика.

Щербіна О.С. – к. е. н., доцент кафедри:
• удосконалення теоретичних основ організації та управління економічною безпекою підприємства;
• формування та побудова комплексної системи економічної безпеки промислового підприємства в умовах зовнішньоекономічної діяльності;
• економічний стан промислових регіонів України, особливості їх інноваційного розвитку;
• інформаційна підтримка інноваційної діяльності;
• управлінське консультування;
• інформаційні війни;
• використання інформаційних систем в управлінні підприємствами.

 

Вісник ДонНУ: Серія А – Природничі науки