Обрати сторінку

Кафедра інформаційних технологій

Факультет інформаційних і прикладних технологій

Кафедра інформаційних технологій

Навчально-методична та наукова робота кафедри характеризується такими напрямами: всебічний розвиток та використання інформаційних технологій у галузі досліджень конструювання і використання баз даних і пов’язаних з цим прикладних і теоретичних питань, розробка прикладних програмних комплексів.

Кафедра готує фахівців зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки».

В процесі навчання студенти набувають знань і отримують навички за різних галузей науки, зокрема:

  • централізовані і розподілені бази даних, робота з серверами баз даних (InterBase / FireBird, Microsoft SQL Server та ін.);
  • інформаційні системи підтримки прийняття рішень;
  • архітектура інформаційних систем (файл-сервер, клієнт-сервер, Internet технології);
  • розробка програмного забезпечення (десктоп, веб, мобільні ОС).

Випускники кафедри мають високий кваліфікаційний рівень комп’ютерної та математичної підготовки, є фахівцями у сферах математичного моделювання та аналізу, проектування і розробки інформаційних систем і програмного забезпечення, здатні вирішувати завдання, пов’язані з обробкою й аналізом даних, моделюванням і прогнозуванням розвитку економічних і фізичних систем і процесів.

Бачення (візія):

Кафедра інформаційних технологій є потужним науковим осередком, що базується однієї з відомих в Україні наукових шкіл комп’ютерних наук.  Кафедра є лідером в підготовці фахівців комп’ютерних наук в організаційних, соціально-економічних системах та  технічних системах обробки зображень, які готові вести розробку програмних систем різного напрямку, забезпечувати сучасними комп’ютерними технологіями підприємства, установи чи організації, визначати основні напрями вдосконалення цієї діяльності; застосовувати раціональні прийоми пошуку, збирання і обробки інформації на основі автоматизованих інформаційних систем. Перевагою кафедри є те, що вона є центром практикоорієнтованного навчання, готуючи фахівців з комп’ютерних технологій обробки даних.

Місія кафедри

Місія кафедри – формування Інтелектуального, Інформованого, Інноваційного, самоІдентифікованого, Інтегрованого у суспільство (Homo-I) фахівця, здатного вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі комп’ютерних наук та інформаційних технологій, конкурувати на ринку праці, ефективно адаптуватися до змін та гідно інтегруватися у суспільство; проводити власні наукові дослідження і презентувати їх широкій аудиторії.

Мета кафедри

Мета кафедри – формування та утримання конкурентного статусу кафедри в  підготовці кваліфікованих фахівців в сфері комп’ютерних наук та інформаційних технологій, задоволення зростаючого попиту українського суспільства на підготовку фахівців вищої кваліфікації у галузі комп’ютерних наук та інформаційних технологій, які володіють теоретичними знаннями, навичками й практичним умінням ефективно застосовувати в процесі формування та використання знань для забезпечення завдань і функцій підприємств і організацій в сфері IT.

Принципи роботи кафедри:
 • Нормативність (відповідність законодавству України і нормативним актам Університету);
 • Відповідальність (індивідуальна і колективна за процес і результати професійної підготовки майбутніх фахівців в галузі інформаційних технологій);
 • Креативність (творчій, нестандартний підхід до вирішення кафедральних завдань);
 • Комлексність (передбачає реалізацію усіх напрямів роботи кафедри: навчальна, організаційно-методична, наукова, виховна);
 • Публічність (результати діяльності кафедри регулярно демонструвати на електронних ресурсах);
 • Рефлексивність (адекватне реагування на виклики внутрішньоуніверситетського і зовнішнього середовища)
 • Інноваційність (запровадження нових практик в навчальну і наукову компоненту напрямків роботи кафедри ),
 • Динамічності (передбачає оперативне реагування кафедри як навчально-виховного та наукового підрозділу університету на: зміну вимог замовника освітніх послуг (Міністерства освіти і науки України); зміни у технологічному процесі професійної підготовки (інновації в освіті).

Завідувач кафедри

Нескородєва Тетяна Василівна

д.т.н, доцент, завідувач кафедри інформаційних технологій Донецького національного університету імені Василя Стуса

Історія кафедри

У 1965 році у м. Донецьку одночасно з відкриттям Донецького державного університету була створена кафедра Прикладної математики і теорії систем управління (ПМіТСУ). На початку свого існування кафедра була тісно пов’язана з Обчислювальним центром АН УРСР (згодом Інститут прикладної математики і механіки НАН України), який, у свою чергу, був одним з п’яти структурних підрозділів АН УРСР – новоствореного Донецького наукового центру.

Освітні програми

Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»

Освітня програма «Комп’ютерні науки» (СО «Бакалавр»)

Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»

Освітня програма «Комп’ютерні технології обробки даних» (СО «Магістр»)

Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»

Освітня програма «Комп’ютерні науки» (СО «Бакалавр»)

Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»

Освітня програма «Комп’ютерні технології обробки даних» (СО «Магістр»)