Обрати сторінку

Кафедра інформаційних технологій

Факультет інформаційних і прикладних технологій

Кафедра інформаційних технологій

Навчально-методична та наукова робота кафедри характеризується такими напрямами: всебічний розвиток та використання інформаційних технологій у галузі досліджень конструювання і використання баз даних і пов’язаних з цим прикладних і теоретичних питань, розробка прикладних програмних комплексів.

Кафедра готує фахівців зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки».

В процесі навчання студенти набувають знань і отримують навички за різних галузей науки, зокрема:

  • централізовані і розподілені бази даних, робота з серверами баз даних (InterBase / FireBird, Microsoft SQL Server та ін.);
  • інформаційні системи підтримки прийняття рішень;
  • архітектура інформаційних систем (файл-сервер, клієнт-сервер, Internet технології);
  • розробка програмного забезпечення (десктоп, веб, мобільні ОС).

Випускники кафедри мають високий кваліфікаційний рівень комп’ютерної та математичної підготовки, є фахівцями у сферах математичного моделювання та аналізу, проектування і розробки інформаційних систем і програмного забезпечення, здатні вирішувати завдання, пов’язані з обробкою й аналізом даних, моделюванням і прогнозуванням розвитку економічних і фізичних систем і процесів.

Бачення (візія):

Кафедра інформаційних технологій є потужним науковим осередком, що базується однієї з відомих в Україні наукових шкіл комп’ютерних наук.  Кафедра є лідером в підготовці фахівців комп’ютерних наук в організаційних, соціально-економічних системах та  технічних системах обробки зображень, які готові вести розробку програмних систем різного напрямку, забезпечувати сучасними комп’ютерними технологіями підприємства, установи чи організації, визначати основні напрями вдосконалення цієї діяльності; застосовувати раціональні прийоми пошуку, збирання і обробки інформації на основі автоматизованих інформаційних систем. Перевагою кафедри є те, що вона є центром практикоорієнтованного навчання, готуючи фахівців з комп’ютерних технологій обробки даних.

Місія кафедри

Місія кафедри – формування Інтелектуального, Інформованого, Інноваційного, самоІдентифікованого, Інтегрованого у суспільство (Homo-I) фахівця, здатного вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі комп’ютерних наук та інформаційних технологій, конкурувати на ринку праці, ефективно адаптуватися до змін та гідно інтегруватися у суспільство; проводити власні наукові дослідження і презентувати їх широкій аудиторії.

Мета кафедри

Мета кафедри – формування та утримання конкурентного статусу кафедри в  підготовці кваліфікованих фахівців в сфері комп’ютерних наук та інформаційних технологій, задоволення зростаючого попиту українського суспільства на підготовку фахівців вищої кваліфікації у галузі комп’ютерних наук та інформаційних технологій, які володіють теоретичними знаннями, навичками й практичним умінням ефективно застосовувати в процесі формування та використання знань для забезпечення завдань і функцій підприємств і організацій в сфері IT.

Принципи роботи кафедри:
 • Нормативність (відповідність законодавству України і нормативним актам Університету);
 • Відповідальність (індивідуальна і колективна за процес і результати професійної підготовки майбутніх фахівців в галузі інформаційних технологій);
 • Креативність (творчій, нестандартний підхід до вирішення кафедральних завдань);
 • Комлексність (передбачає реалізацію усіх напрямів роботи кафедри: навчальна, організаційно-методична, наукова, виховна);
 • Публічність (результати діяльності кафедри регулярно демонструвати на електронних ресурсах);
 • Рефлексивність (адекватне реагування на виклики внутрішньоуніверситетського і зовнішнього середовища)
 • Інноваційність (запровадження нових практик в навчальну і наукову компоненту напрямків роботи кафедри ),
 • Динамічності (передбачає оперативне реагування кафедри як навчально-виховного та наукового підрозділу університету на: зміну вимог замовника освітніх послуг (Міністерства освіти і науки України); зміни у технологічному процесі професійної підготовки (інновації в освіті).

Завідувач кафедри

Зелінська Оксана Владиславівна

к.т.н., доцент, доцент кафедри інформаційних технологій Донецького національного університету імені Василя Стуса

Історія кафедри

У 1965 році у м. Донецьку одночасно з відкриттям Донецького державного університету була створена кафедра Прикладної математики і теорії систем управління (ПМіТСУ). На початку свого існування кафедра була тісно пов’язана з Обчислювальним центром АН УРСР (згодом Інститут прикладної математики і механіки НАН України), який, у свою чергу, був одним з п’яти структурних підрозділів АН УРСР – новоствореного Донецького наукового центру.

Освітні програми

Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»

Освітня програма «Комп’ютерні науки» (СО «Бакалавр»)

Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»

Освітня програма «Комп’ютерні технології обробки даних» (СО «Магістр»)