Обрати сторінку

Спеціальності факультету

Факультет інформаційних і прикладних технологій

ЗДОБУТТЯ

СО “БАКАЛАВР”

ЗДОБУТТЯ

СО “МАГІСТР”

Спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

Освітня програма «Документознавство та інформаційна діяльність»

Відео «Абітурієнту про спеціальність»  >>

Мета освітньої програми – сформувати у здобувачів вищої освіти комплекс знань, умінь та навичок з документально-інформаційного забезпечення органів управління підприємств, установ, організацій на базі використання інноваційних технологій роботи, надати практичні уміння і навички, достатні для успішного виконання професійних обов’язків з інформаційного забезпечення різних сфер людської діяльності. Підготувати фахівців з новими поглядами та способом мислення, лідерськими навичками і готовністю вирішувати проблеми.

Спеціальність 052 «Політологія»

Освітня програма «Прикладна політологія та політичні технології»

Відео «Абітурієнту про спеціальність»  >>

Освітня програма спрямована на підготовку кваліфікованих фахівців-політологів, які володіють базовим категорійно-поняттєвим апаратом та аналітично дослідницьким апаратом політичної науки; знаннями політичної теорії та практики. Набуті компетентності можуть бути застосовані в експертно-аналітичній, політико-організаційній,  консультаційній та громадській діяльності.

Підготовка кваліфікованих фахівців із політичного консалтингу, які ґрунтовно володіють категорійно-понятійним та аналітично-дослідницьким апаратом світової політичної науки, фундаментальними знаннями сучасної політичної теорії та практики. Набуті компетентності можуть бути застосовані в консультативній, експертно-аналітичній, науково-дослідницькій, політикоорганізаційній, викладацькій, громадській та суспільно-політичній діяльності у сфері публічної політики.

Спеціальність 061 «Журналістика»

Освітня програма «Журналістика»

Відео «Абітурієнту про спеціальність»  >>

Метою програми є формування здатності випускника виконувати складні спеціалізовані завдання в галузі соціальних комунікацій, що передбачає застосування положень і методів соціальнокомунікаційних та інших наук і характеризується невизначеністю умов щодо забезпечення ефективності комунікаційної діяльності.

Спеціальність 113 «Прикладна математика»

Освітня програма «Прикладна математика»

Відео «Абітурієнту про спеціальність»  >>

Метою програми є підготовка фахівців здатних розв’язувати складні задачі і проблеми з використанням фундаментальних та спеціальних прикладних методів математичних і комп’ютерних наук, будувати, досліджувати та застосовувати математичні моделі, що ґрунтуються на даних та на знаннях, створювати та експлуатувати програмне забезпечення, вміти виконувати науково-дослідницьку роботу.

Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»

Освітня програма «Комп’ютерні науки»

Відео «Абітурієнту про спеціальність»  >>

Метою програми є забезпечення підготовки фахівців з комп’ютерних наук. Підготовка фахівців, здатних проводити теоретичні та експериментальні дослідження в галузі комп’ютерних наук; застосовувати математичні методи й алгоритмічні принципи в моделюванні, проектуванні, розробці та супроводі інформаційних технологій; здійснювати розробку, впровадження і супровід інтелектуальних систем аналізу й обробки даних організаційних, технічних, природничих і соціально-економічних систем.

Спеціальність 125 «Кібербезпека»

Освітня програма «Кібербезпека»

Метою програми є підготовка затребуваних фахівців, які здатні розв’язувати типові задачі за спеціальністю, розробляти і використовувати технології кібербезпеки (інформаційної безпеки) та технології програмування.

Спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

Освітня програма «Документаційна та інформаційна підтримка управлінської діяльності»

Метою програми є формування теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для визначення перспективних напрямів інформаційної діяльності установи, складу і структури документно-інформаційних систем і підготовки науково-обґрунтованих варіантів цілеспрямованої зміни та розвитку електронного документообігу з урахуванням змісту інформаційних потреб їх користувачів. Програма формує у студентів комплекс знань, умінь та навичок фахівців з новими поглядами та способом мислення, лідерськими навичками і готовністю розв’язувати комплексні проблеми, проводити оригінальні самостійні наукові дослідження.

Спеціальність 052 «Політологія»

Освітня програма «Політичне консультування у сфері публічної політики»

Метою програми є підготовка кваліфікованих фахівців із політичного консалтингу, які ґрунтовно володіють категорійно-понятійним та аналітично-дослідницьким апаратом світової політичної науки, фундаментальними знаннями сучасної політичної теорії та практики. Набуті компетентності можуть бути застосовані в консультативній, експертно-аналітичній, науково-дослідницькій, політико-організаційній, викладацькій, громадській та суспільно-політичній діяльності у сфері публічної політики.

Спеціальність 061 «Журналістика»

Освітня програма «Цифрова журналістика»

 Метою програми є формування здатності випускника до ефективної інформаційно-комунікативної діяльності в цілісній мультимедійній медіа-системі, до виконання завдань в галузі соціальних комунікацій на мультимедійних платформах із використанням кросмедійних технологій, здійснення наукових та науково-прикладних досліджень в сфері соціальних комунікацій.

Спеціальність 105 «Прикладна фізика та наноматеріали»

Освітня програма «Технології інтернету речей»

Поєднує в собі фундаментальну підготовку із фізики та сучасної електроніки із практичними знаннями з комп’ютерних технологій (основи програмування, веб-програмування, бази даних, data science, тощо) таким чином, що випускники програми можуть працювати в широкому колі областей.

Спеціальність 113 «Прикладна математика»

Освітня програма «Прикладна математика»

Метою програми є забезпечити підготовку фахівців в галузі 11 «Математика і статистика». Забезпечити освіту в галузі прикладної математики із широким доступом до працевлаштування, підготувати магістрів до науково-дослідної, організаційно-управлінської, аналітичної, проектної інноваційної, сервісно-експлуатаційної діяльностей. Передбачає фундаментальну теоретичну і практичну підготовку висококваліфікованих кадрів, які б набули глибоких ґрунтовних знань для виконання професійних завдань та вміння виконувати науково-дослідницьку роботу.

Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»

Освітня програма «Комп’ютерні технології обробки даних»

Метою програми є забезпечити підготовку фахівців в галузі 11 «Математика і статистика». Забезпечити освіту в галузі прикладної математики із широким доступом до працевлаштування, підготувати магістрів до науково-дослідної, організаційно-управлінської, аналітичної, проектної інноваційної, сервісно-експлуатаційної діяльностей. Передбачає фундаментальну теоретичну і практичну підготовку висококваліфікованих кадрів, які б набули глибоких ґрунтовних знань для виконання професійних завдань та вміння виконувати науково-дослідницьку роботу.

Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»

Освітня програма «Публічна політика та адміністрування»

Метою програми  є – підготовка кваліфікованих фахівців в сфері публічного управління та адміністрування, які ґрунтовно володіють категорійно-понятійним та аналітично-дослідницьким апаратом науки управління, фундаментальними знаннями сучасної теорії та практики адміністрування. Набуті компетентності дозволять здобувачам впевнено працювати на керівних посадах в системі державного управління та місцевого самоврядування. Компетентності можуть бути застосовані також в експертно-аналітичній, науково – дослідницькій, політико-організаційній, викладацькій, громадській та суспільнополітичній діяльності.