Спеціальності

БАКАЛАВРІАТ

Спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

Освітня програма «Документознавство та інформаційна діяльність»

Мета освітньої програми – сформувати у здобувачів вищої освіти комплекс знань, умінь та навичок з документально-інформаційного забезпечення органів управління підприємств, установ, організацій на базі використання інноваційних технологій роботи, надати практичні уміння і навички, достатні для успішного виконання професійних обов’язків з інформаційного забезпечення різних сфер людської діяльності. Підготувати фахівців з новими поглядами та способом мислення, лідерськими навичками і готовністю вирішувати проблеми.

Спеціальність 111 «Математика»

Освітня програма «Математика»

Мета освітньої програми – формування і розвиток компетентностей у сфері застосування математичних структур у професійній діяльності, усвідомлення концепцій та ідей для розвитку математичних теорій з метою пояснення та/або оптимізації природно-технологічних або суспільних-економічних явищ, математичному моделюванніта розв’язанні прикладних задач.

Спеціальність 113 «Прикладна математика»

Освітня програма «Прикладна математика»

Метою програми є підготовка фахівців здатних розв’язувати складні задачі і проблеми з використанням фундаментальних та спеціальних прикладних методів математичних і комп’ютерних наук, будувати, досліджувати та застосовувати математичні моделі, що ґрунтуються на даних та на знаннях, створювати та експлуатувати програмне забезпечення, вміти виконувати науково-дослідницьку роботу.

Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»

Освітня програма «Сучасні інформаційні технології та програмування»

Метою програми є забезпечення підготовки фахівців з комп’ютерних наук та інформаційних технологій. Підготовка фахівців, здатних проводити теоретичні та експериментальні дослідження в галузі комп’ютерних наук; застосовувати математичні методи й алгоритмічні принципи в моделюванні, проектуванні, розробці та супроводі інформаційних технологій; здійснювати розробку, впровадження і супровід інтелектуальних систем аналізу й обробки даних організаційних, технічних, природничих і соціально-економічних систем.

Спеціальність 052 «Політологія»

Освітня програма «Прикладна політологія та політичні технології»

Освітня програма спрямована на підготовку кваліфікованих фахівців-політологів, які володіють базовим категорійно-поняттєвим апаратом та аналітично дослідницьким апаратом політичної науки; знаннями політичної теорії та практики. Набуті компетентності можуть бути застосовані в експертно-аналітичній, політико-організаційній,  консултаційній та громадській діяльності.

Спеціальність 061 «Журналістика»

МАГІСТРАТУРА

Спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
Спеціальність 111 «Математика»

Освітня програма «Математика»

Мета освітньої програми – формування компетентностей у сфері застосування математики у професійній діяльності, проведення математичних досліджень, в тому числі із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій, розвитку математичних теорій, математичному моделюванні із застосуванням у галузі технічних, економічних, соціальних сферах, аналізі та розв’язуванні прикладних задач, викладанні математичних дисциплін у вищих навчальних закладах різних рівнів акредитації.

Спеціальність 113 «Прикладна математика»
Спеціальність 061 «Журналістика»