Обрати сторінку

Спеціальності факультету

Факультет інформаційних і прикладних технологій

ЗДОБУТТЯ

ОС “БАКАЛАВР”

ЗДОБУТТЯ

ОС “МАГІСТР”

Спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

Освітня програма «Документознавство та інформаційна діяльність»

Відео «Абітурієнту про спеціальність»  >>

Мета освітньої програми – сформувати у здобувачів вищої освіти комплекс знань, умінь та навичок з документально-інформаційного забезпечення органів управління підприємств, установ, організацій на базі використання інноваційних технологій роботи, надати практичні уміння і навички, достатні для успішного виконання професійних обов’язків з інформаційного забезпечення різних сфер людської діяльності. Підготувати фахівців з новими поглядами та способом мислення, лідерськими навичками і готовністю вирішувати проблеми.

Спеціальність 052 «Політологія»

Освітня програма «Політологія та державне управління»

Відео «Абітурієнту про спеціальність»  >>

Освітня програма спрямована на підготовку кваліфікованих фахівців-політологів, які володіють базовим категорійно-поняттєвим апаратом та аналітично дослідницьким апаратом політичної науки; знаннями політичної теорії та практики. Набуті компетентності можуть бути застосовані в експертно-аналітичній, політико-організаційній,  консультаційній та громадській діяльності.

Підготовка кваліфікованих фахівців із політичного консалтингу, які ґрунтовно володіють категорійно-понятійним та аналітично-дослідницьким апаратом світової політичної науки, фундаментальними знаннями сучасної політичної теорії та практики. Набуті компетентності можуть бути застосовані в консультативній, експертно-аналітичній, науково-дослідницькій, політикоорганізаційній, викладацькій, громадській та суспільно-політичній діяльності у сфері публічної політики.

Спеціальність 061 «Журналістика»

Освітня програма «Журналістика»

Відео «Абітурієнту про спеціальність»  >>

Мета програми полягає у формуванні особистості-професіонала (професійного мовця), інтелектуального, інформованого, інноваційного, самоідентифікованого, інтегрованого у суспільство фахівця, здатного самостійно, відповідально та комплексно вирішувати складні виробничі задачі, застосовувати теорії, методи соціальних комунікацій та журналістики на практиці, діяти за невизначених умов.

Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»

Освітня програма «Комп’ютерні науки»

Відео «Абітурієнту про спеціальність»  >>

Метою програми є забезпечення підготовки фахівців з комп’ютерних наук. Підготовка фахівців, здатних проводити теоретичні та експериментальні дослідження в галузі комп’ютерних наук; застосовувати математичні методи й алгоритмічні принципи в моделюванні, проектуванні, розробці та супроводі інформаційних технологій; здійснювати розробку, впровадження і супровід інтелектуальних систем аналізу й обробки даних організаційних, технічних, природничих і соціально-економічних систем.

Спеціальність 125 «Кібербезпека та захист інформації»

Освітня програма «Кібербезпека та захист інформації»

Метою програми є підготовка затребуваних фахівців, які здатні розв’язувати типові задачі за спеціальністю, розробляти і використовувати технології кібербезпеки (інформаційної безпеки) та технології програмування.

Спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

Освітня програма «Документаційна та інформаційна підтримка управлінської діяльності»

Метою програми є формування теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для визначення перспективних напрямів інформаційної діяльності установи, складу і структури документно-інформаційних систем і підготовки науково-обґрунтованих варіантів цілеспрямованої зміни та розвитку електронного документообігу з урахуванням змісту інформаційних потреб їх користувачів. Програма формує у студентів комплекс знань, умінь та навичок фахівців з новими поглядами та способом мислення, лідерськими навичками і готовністю розв’язувати комплексні проблеми, проводити оригінальні самостійні наукові дослідження.

Спеціальність 052 «Політологія»

Освітня програма «Політичне консультування у сфері публічної політики»

Метою програми є підготовка кваліфікованих фахівців із політичного консалтингу, які ґрунтовно володіють категорійно-понятійним та аналітично-дослідницьким апаратом світової політичної науки, фундаментальними знаннями сучасної політичної теорії та практики. Набуті компетентності можуть бути застосовані в консультативній, експертно-аналітичній, науково-дослідницькій, політико-організаційній, викладацькій, громадській та суспільно-політичній діяльності у сфері публічної політики.

Спеціальність 061 «Журналістика»

Освітня програма «Політична журналістика»

Мета програми – формування особистості професіонала, інтегрованого у суспільство інтелектуала, здатного самостійно та відповідально вирішувати складні виробничі завдання, в тому числі за невизначених умов і вимог, впроваджувати сучасні digital-технології, інновації у діяльність ЗМК, генерувати та поширювати якісний політичний контент, сприяти розбудові демократії, проводити дослідження для удосконалення практики політичної журналістики та політичної комунікації.

Спеціальність 105 «Прикладна фізика та наноматеріали»

Освітня програма «Технології інтернету речей»

Поєднує в собі фундаментальну підготовку із фізики та сучасної електроніки із практичними знаннями з комп’ютерних технологій (основи програмування, веб-програмування, бази даних, data science, тощо) таким чином, що випускники програми можуть працювати в широкому колі областей.

Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»

Освітня програма «Комп’ютерні технології обробки даних»

Підготовка особистості-професіонала, Інтелектуальної, Інформованої, Інноваційної, самоІдентифікованої, Інтегрованої у суспільство (Homo-I) для практичної і наукової роботи у сфері комп’ютерних наук  та  наук  про  дані  з  глибоким  знанням  сучасних наукових досягнень цієї галузі, методів  машинного навчання,  статистики,  обробки  даних  та  великих  даних з  використанням  сучасних  інформаційних  технологій,  що  дає можливість  ефективно  виконувати  завдання  інноваційного  характеру  відповідного  рівня професійної діяльності. Досягнення мети програми планується за рахунок прагматизації освітньої діяльності, створення науково-інноваційного простору реалізації можливостей та університетського світоглядного простору living-learning-community (спільноти, що живе і навчається разом).

Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»

Освітня програма «Публічна політика та адміністрування»

Метою програми  є – підготовка кваліфікованих фахівців в сфері публічного управління та адміністрування, які ґрунтовно володіють категорійно-понятійним та аналітично-дослідницьким апаратом науки управління, фундаментальними знаннями сучасної теорії та практики адміністрування. Набуті компетентності дозволять здобувачам впевнено працювати на керівних посадах в системі державного управління та місцевого самоврядування. Компетентності можуть бути застосовані також в експертно-аналітичній, науково – дослідницькій, політико-організаційній, викладацькій, громадській та суспільнополітичній діяльності.