Обрати сторінку

Абітурієнту

Кафедра політології та державного управління

Факультет інформаційних і прикладних технологій

Абітурієнту

Шановний абітурієнт!

 

Ми раді вітати тебе на нашому офіційному сайті кафедри!

Обрання майбутньої професії – один із найвідповідальніших моментів у твоєму житті. Досягнення успіху в кар’єрі безпосередньо залежить від власної життєвої позиції, від отриманих знань, від активного та свідомого вивчення динаміки сучасного ринку праці. Для того, щоб допомогти зорієнтуватися в багатоманітності варіантів професійного розвитку, ми надамо тобі інформацію про переваги та перспективи спеціальності  «Політологія». 

 

Стань частинкою найкращих, адже саме ми творимо майбутнє! 

СО «МАГІСТР»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 052 «ПОЛІТОЛОГІЯ»
ОП «ПОЛІТИЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ»

Мета програми – підготовка висококваліфікованих фахівців із політичного консалтингу, які ґрунтовно володіють  категорійно-понятійним та аналітично-дослідницьким апаратом світової політичної науки, фундаментальними знаннями сучасної політичної теорії та практики. Набуті компетентності можуть бути застосовані в консультативній, експертно-аналітичній, науково-дослідницькій, політико-організаційній, викладацькій, громадській, суспільно-політичній діяльності у сфері публічної політики.

СО «МАГІСТР»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 281 «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»
ОП «ПУБЛІЧНА ПОЛІТИКА ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

Мета програми – підготовка кваліфікованих фахівців-політологів, які ґрунтовно володіють категорійно-понятійним та аналітично-дослідницьким апаратом світової політичної науки, інструментами публічної політики та адміністрування. Програма спрямована на розвиток навичок планування та прогнозування соціально-економічного та політичного розвитку територій; вміння визначати оптимальні шляхи реалізації поставлених завдань та оцінювати ефективність управлінських рішень; опанування нових методик і практик взаємодії з громадянським суспільством і територіальною громадою, а також забезпечення ефективних комунікацій між суб’єктами владних відносин і громадами.

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА СПЕЦІАЛЬНОСТІ 052 «ПОЛІТОЛОГІЯ»

НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЮ «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ»

Мета програми – формування особистості професіонала, інтегрованого в суспільство в якості кваліфікованого фахівця політичної науки, який здобув теоретичні знання, уміння, навички та інші компетентності, достатні для розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності у політичній науці, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики. Здобуття навичок педагогічної діяльності, продукування нових ідей, а також проведення власного наукового дослідження в предметній області політичних інститутів та процесів, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення. Здобуття та розвиток навичок до навчання та самонавчання протягом життя.