Обрати сторінку

Абітурієнту

Кафедра політології та державного управління

Факультет інформаційних і прикладних технологій

Абітурієнту

Шановний абітурієнт!

 

Ми раді вітати тебе на нашому офіційному сайті кафедри!

Обрання майбутньої професії – один із найвідповідальніших моментів у твоєму житті. Досягнення успіху в кар’єрі безпосередньо залежить від власної життєвої позиції, від отриманих знань, від активного та свідомого вивчення динаміки сучасного ринку праці. Для того, щоб допомогти зорієнтуватися в багатоманітності варіантів професійного розвитку, ми надамо тобі інформацію про переваги та перспективи спеціальності  «Політологія». 

 

Стань частинкою найкращих, адже саме ми творимо майбутнє! 

СО «БАКАЛАВР»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 052 «ПОЛІТОЛОГІЯ»
ОП «ПРИКЛАДНА ПОЛІТОЛОГІЯ ТА ПОЛІТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Освітня програма спрямована на підготовку кваліфікованих фахівців-політологів, які володіють базовим категорійно-поняттєвим апаратом та аналітично дослідницьким апаратом політичної науки; знаннями політичної теорії та практики. Набуті компетентності можуть бути застосовані в експертно-аналітичній, політико-організаційній,  консультаційній та громадській діяльності.

СО «МАГІСТР»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 052 «ПОЛІТОЛОГІЯ»
ОП «ПОЛІТИЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ»

Мета програми – підготовка висококваліфікованих фахівців із політичного консалтингу, які ґрунтовно володіють  категорійно-понятійним та аналітично-дослідницьким апаратом світової політичної науки, фундаментальними знаннями сучасної політичної теорії та практики. Набуті компетентності можуть бути застосовані в консультативній, експертно-аналітичній, науково-дослідницькій, політико-організаційній, викладацькій, громадській, суспільно-політичній діяльності у сфері публічної політики.

СО «МАГІСТР»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 281 «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»
ОП «ПУБЛІЧНА ПОЛІТИКА ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

Мета програми – підготовка кваліфікованих фахівців-політологів, які ґрунтовно володіють категорійно-понятійним та аналітично-дослідницьким апаратом світової політичної науки, інструментами публічної політики та адміністрування. Програма спрямована на розвиток навичок планування та прогнозування соціально-економічного та політичного розвитку територій; вміння визначати оптимальні шляхи реалізації поставлених завдань та оцінювати ефективність управлінських рішень; опанування нових методик і практик взаємодії з громадянським суспільством і територіальною громадою, а також забезпечення ефективних комунікацій між суб’єктами владних відносин і громадами.

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА СПЕЦІАЛЬНОСТІ 052 «ПОЛІТОЛОГІЯ»

НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЮ «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ»

Мета програми – формування особистості професіонала, інтегрованого в суспільство в якості кваліфікованого фахівця політичної науки, який здобув теоретичні знання, уміння, навички та інші компетентності, достатні для розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності у політичній науці, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики. Здобуття навичок педагогічної діяльності, продукування нових ідей, а також проведення власного наукового дослідження в предметній області політичних інститутів та процесів, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення. Здобуття та розвиток навичок до навчання та самонавчання протягом життя.