Кафедра політології та державного управління

Факультет інформаційних і прикладних технологій

Кафедра політології та державного управління

Починаючи з 1992 р. кафедра готує спеціалістів за напрямами політологія, публічна політика та адміністрування, які є новими для Вінниччини. Основними напрямами наукової діяльності викладачів кафедри стали проблеми влади і демократії, брендингу територій і прогнозування політичних процесів, філософські і теоретичні аспекти сучасної політики, посткомуністичні трансформації і демократизація. Наші випускники працюють у: Секретаріаті Президента України, апаратах Верховної Ради і Кабінету Міністрів, політичних партіях, аналітичних центрах, ЗМІ, PR, GR, громадських організаціях, благодійних фондах; займають керівні посади на державній службі та в органах місцевого самоврядування.

Бачення (візія):  Кафедра політології та державного управління є потужним науковим осередком, що базується на існуванні  однієї з відомих в Україні наукових шкіл політичної науки. Також кафедра є одним із лідерів у сфері підготовки політологів в Україні і єдиною, яка готує фахівців цієї спеціальності в регіоні. Перевагою кафедри є те, що вона є центром практикоорієнтованного навчання, готуючи фахівців з державного управління та адміністрування.

Місія кафедри – формування високоосвіченої та інтелектуальної особистості – професіоналу, яка на основі здобутих знань і компентентностей, спроможний конкурувати на ринку праці у політичній сфері та у сфері державного управління, ефективно адаптуватися до змін та гідно інтегруватися у суспільство; проводити власні наукові дослідження і презентувати іх широкій аудиторії.

Мета кафедри –  підготовка кваліфікованих фахівців в сфері політичних технологій, політичного консалтінгу, публічного управління та адміністрування, які ґрунтовно володіють аналітично-дослідницьким апаратом політичної науки і науки управління, фундаментальними знаннями сучасної політичної теорії та практики адміністрування та вмінь використовувати спеціальний інструментарій політичних і управлінських практик.

Принципи роботи кафедри:

  • Нормативність (відповідність законодавству України і нормативним актам Університету);
  • Відповідальність (індивідуальна і колективна);
  • Креативність (творчій, нестандартний підхід до вирішення кафедральних справ)
  • Комлексність (включає всі компонентироботи кафедри: методичні, навчальні, наукові);
  • Публічність (результати діяльності кафедри регулярно демонструвати на різних електронних платформах);
  • Рефлексивність (адекватне реагування на виклики внутрішньоуніверситетського і зовнішнього середовища)
  • Інноваційність (запровадження нових практик в навчальну і наукову компоненту напрямків роботи кафедри ).

Завідувач кафедри

Чальцева Олена Михайлівна

д.політ.н., проф.

[email protected]

НАВЧАННЯ ЧЕРЕЗ ДОСЛІДЖЕННЯ

Наукові дослідження й організація наукової праці на кафедрі політології та державного управління ґрунтуються на діалогічному звʼязку науки, навчання і практичних навичок, що створює науковий капітал в академічній та професійній сферах. Інноваційна модель розвитку кафедри формується на засадах свободи творчого пошуку задля пізнання світоглядної формації сучасного студента, аспіранта і викладача.

Освітні програми

Спеціальність 052 «Політологія»

Освітня програма «Прикладна політологія та політичні технології» (СО «Бакалавр»)

Освітня програма спрямована на підготовку кваліфікованих фахівців-політологів, які володіють базовим категорійно-поняттєвим апаратом та аналітично дослідницьким апаратом політичної науки; знаннями політичної теорії та практики. Набуті компетентності можуть бути застосовані в експертно-аналітичній, політико-організаційній,  консултаційній та громадській діяльності.

Спеціальність 052 «Політологія»

Освітня програма «Політичне консультування у сфері публічної політики» (СО «Магістр»)

Мета програми – підготовка висококваліфікованих фахівців із політичного консалтингу, які ґрунтовно володіють  категорійно-понятійним та аналітично-дослідницьким апаратом світової політичної науки, фундаментальними знаннями сучасної політичної теорії та практики. Набуті компетентності можуть бути застосовані в консультативній, експертно-аналітичній, науково-дослідницькій, політико-організаційній, викладацькій, громадській, суспільно-політичній діяльності у сфері публічної політики.

Освітня-наукова програма 052 «Політологія» на здобуття наукового ступеню «Доктор філософії»

Профіль освітньої програми

Тип диплому та обсяг програми (в кредитах ЄКТС)
Диплом доктора філософії, одиничний ступінь
Обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми  – 40 кредитів ЄКТС.
Наукова складова освітньо-наукової програми передбачає проведення власного наукового дослідження та оформлення його результатів у вигляді кваліфікаційної наукової праці
Термін навчання – 4 роки
Заклад вищої освіти
Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
Акредитаційна організація
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти
Період акредитації
ОНП започаткована в 2016 році (ліцензовано наказом МОН України №856 від 19.07.2016 р.)
Рівень програми
НРК України – 8 рівень, FQ-EHEA – Third cycle,  ЕQF­LLL – 8 рівень, рівень освіти – третій (освітньо-науковий)

Мета програми

Формування особистості професіонала, інтегрованого в суспільство в якості кваліфікованого фахівця політичної науки, який здобув теоретичні знання, уміння, навички та інші компетентності, достатні для розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності у політичній науці, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики. Здобуття навичок педагогічної діяльності, продукування нових ідей, а також проведення власного наукового дослідження в предметній області політичних інститутів та процесів, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення. Здобуття та розвиток навичок до навчання та самонавчання протягом життя.

Характеристика програми

Фокус програми:

загальна / спеціальна

Загальна

Особливості програми

 

 

 

Орієнтація на сучасні методи політичного аналізу та прикладні дослідження політичних процесів.

Широкий перелік поглиблених лекційних курсів та практикумів з проблематики сучасної політичної науки. Проведення слухачами лекційних та практичних занять зі студентами Університету за програмами першого і другого рівнів вищої освіти з метою набуття педагогічних навичок та умінь професійного викладання навчального матеріалу. Частина дисциплін (9,5 кредитів ЄКТС) викладаються англійською мовою. Залучення іноземних фахівців до реалізації ОНП.

Залученість здобувачів до науково-дослідної роботи випускової кафедри – участь у кафедральній темі (реєстраційний номер 0117U003535), взаємозв’язок наукових досліджень наукових керівників та їх здобувачів (вибір тем досліджень у кореляції із науковими школами кафедри).

Практика здобувачів на підприємствах стейкхолдерів (ВінОДА, Телеканал «ВІТА», Громадянська мережа ОПОРА, ГО «Подільська Агенція Регіонального розвитку», Центр аналізу та розвитку громадських комунікацій «ДІАЛОГ»), що системно приймають участь в моніторингових заходах змісту ОП та результатів навчання випускників.

Підготовка та публікація слухачами не менше двох статей в наукових виданнях, які включені до міжнародних науковометричних баз.

Участь слухачів в міжнародних конференціях.

Мобільність за програмою Erasmus, Direct Mobility Program – рекомендується, але не є обов’язковою.

Працевлаштування та продовження освіти

Працевлаштування

Професіонали в галузі політології;

Наукові та науково-педагогічні співробітники (політологія);

Політологи.

Викладачі

Професійні назви робіт:

Експерт із суспільно-політичних питань;

Консультант із суспільно-політичних питань (в партіях та інших громадських об’єднаннях);

Політичний оглядач;

Політолог;

Викладач політології та суспільствознавчих дисциплін

Політичний технолог;

Політичний журналіст;

Політичний аналітик;

Прогнозист.

Стиль та методика навчання

Підходи до викладання та навчання

Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване, практико-орієнтоване викладання та навчання з обов’язковими елементами самонавчання.

Освітня складова представлена в формі лекцій та практичних занять, з використанням ІКТ, практики академічного письма,  елементів експериментального дослідження, застосуванням практики експертного консультування.

Наукова складова оформляється у вигляді індивідуального плану наукової роботи здобувача. Прогрес в реалізації наукової складової регулярно верифікується та коректується під час регулярних методичних семінарів.

Наукове керівництво роботою над дисертацією здійснює науковий керівник, який надає консультації щодо змісту і методології наукових досліджень здобувача, контролює виконання індивідуального плану наукової роботи та індивідуального навчального плану здобувача.

Система оцінювання

Визначена «Порядком оцінювання знань здобувачів вищої освіти у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса». Форми поточних і підсумкових контролів за освітньою складовою – усні та письмові екзамени, захист звіту з практикуму викладача-дослідника. Поточні та підсумкові контролі за науковою складовою навчання відбуваються у формі публічного звітуванння на засіданні випускової кафедри двічі на рік із залученням представників факультету, попередню експертизу та публічний захист кваліфікаційної наукової праці. Система оцінювання загальноуніверситетська і в межах кожної дисципліни є чітко сформульованою та оприлюдненою на офіційних ресурсах Університету у форматі локальних актів та силабусів. Здобувач ознайомлюється зі системою оцінювання освітньої складової навчання на початку вивчення кожної дисципліни. Оцінювання наукової складової передбачає системність та послідовність взаємовідповідальності здобувача і наукового керівника(ів).

Програмні компетентності

Інтегральна компетентність (ІК)

 

Здатність розв’язувати комплексні проблеми професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності у політичній галузі, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних політологічних знань та/або професійної практики.

Загальні компетентності

(ЗК)

ЗК-1. Розуміння сутності наукової діяльності та здатність формувати системний науковий світогляд.

ЗК-2. Здатність вільно, гнучко і ефективно використовувати державну  та іноземну мови як усно, так і письмово в процесі досліджень та комунікації у різних регістрах спілкування (професійному, офіційному, неофіційному, нейтральному).

ЗК-3. Здатність самостійного проведення досліджень на відповідному рівні.

ЗК-4. Здатність до самостійного пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел, зокрема за допомогою сучасних інформаційних технологій.

ЗК-5. Здатність здійснювати критичний аналіз знання та генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК-6. Вміння виявляти, формалізувати та розв’язувати комплексні проблеми.

ЗК-7. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.

ЗК-8. Здатність працювати в професійній сфері в міжнародному контексті.

ЗК-9. Здатність розробляти та управляти проектами.

ЗК-10. Здатність діяти на основі засад академічної та професійної доброчесності.

ЗК-11. Здатність до саморозвитку та самовдосконалення

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК)

СК-1. Поглиблене знання нормативної та позитивної політичної теорії, політичного аналізу, порівняльної та прикладної політології та вміння впевненого використання категорійно-понятійного та аналітично-дослідницького апарату сучасної світової політичної науки.

СК-2. Комплексне розуміння принципів функціонування та закономірностей розвитку влади та публічної політики, політичних інститутів та процесів, політичної поведінки, політичної культури та ідеології, світової політики та політики окремих країн та регіонів.

СК-3.  Комплексне  застосування  широкого  спектру політологічних понять,  теорій  і  методів  до  аналізу  владно-політичних  відносин політичних акторів,   інститутів   та   ідей відповідно   до   певного соціокультурного, історичного або сучасного контексту.

СК-4. Комплексне розуміння особливостей реалізації влади у різних політичних системах та застосування широкого спектру політологічних теорій, концептів і методів для комплексного, всебічного аналізу політики на місцевому, національному та міжнародному рівні.

СК-5. Здатність самостійно конструювати дизайн, розробляти програму та виконувати комплексні інноваційні політологічні дослідження з використанням широкого кола прикладних методів, технологій та інструментарію аналізу.

СК-6. Здатність фахово організовувати освітній процес, планувати та проводити навчальні заняття з професійних дисциплін у вищій школі, самостійно аналізувати проблемні ситуації в освітньому процесі та вирішувати їх, вдосконалювати свою педагогічну майстерність.

Програмні результати навчання

ПРН-1. Опанувати  універсальними  навичками  дослідника,  зокрема самостійного пошуку та аналізу наукової інформації, застосування сучасних інформаційних технологій, формалізації та розв’язання наукових проблем, самостійної розробки, організації та управління науковими проектами та/або науковими дослідженнями, презентації їх результатів у професійному середовищі через сучасні форми наукової комунікації (академічні наукові публікації, семінари, конференції), в засобах масової інформації та в публічній сфері у національному та міжнародному контексті.

ПРН-2. Використовувати державну та іноземну мову вільно і гнучко як усно, так і письмово на рівні, достатньому для ефективної комунікації у різних регістрах спілкування (професійному, офіційному, неофіційному, нейтральному), розуміння іншомовних наукових текстів та підготовки фахових публікацій в Україні і провідних наукових виданнях світу.

ПРН-3. Розуміти сутність наукової діяльності, мати системний науковий світогляд та філософсько-культурний кругозір, який включає розвинене критичне мислення, вміння генерувати нові ідеї, професійну етику та академічну доброчесність, повагу до різноманітності та мультикультурності, здатність до саморозвитку та самовдосконалення.

ПРН-4. Знати на поглибленому рівні нормативну та позитивну політичну теорію, політичний аналіз, порівняльну та прикладну політологію та впевнено використовувати  категорійно-понятійний та аналітично-дослідницький апарат сучасної світової політичної науки.

ПРН-5. Комплексно розуміти принципи функціонування та закономірності розвитку влади та публічної політики, політичних інститутів та процесів, політичної поведінки, політичної культури та ідеології, світової політики та політики окремих країн та регіонів.

ПРН-6. Комплексно застосовувати широкий спектр політологічних понять, теорій і методів до аналізу владно-політичних відносин політичних акторів, інститутів та ідей відповідно до певного соціокультурного, історичного або сучасного контексту.

ПРН-7. Комплексно розуміти особливості реалізації влади у різних політичних  системах та використовувати широкий спектр сучасних політологічних теорій, концептів та методів для комплексного всебічного аналізу політики на місцевому, національному та міжнародному рівні.

ПРН-8. Самостійно конструювати дизайн, розробляти програму та виконувати комплексні інноваційні політологічні дослідження з використанням широкого кола прикладних методів, технологій та інструментарію аналізу.

ПРН-9. Фахово організовувати освітній процес, планувати та проводити навчальні заняття з професійних дисциплін у вищій школі, самостійно аналізувати проблемні ситуації в освітньому процесі та вирішувати їх, вдосконалювати свою педагогічну майстерність.

Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»

Освітня програма «Публічна політика та адміністрування» (СО «Магістр»)

Мета програми – підготовка кваліфікованих фахівців-політологів, які ґрунтовно володіють категорійно-понятійним та аналітично-дослідницьким апаратом світової політичної науки, інструментами публічної політики та адміністрування. Програма спрямована на розвиток навичок планування та прогнозування соціально-економічного та політичного розвитку територій; вміння визначати оптимальні шляхи реалізації поставлених завдань та оцінювати ефективність управлінських рішень; опанування нових методик і практик взаємодії з громадянським суспільством і територіальною громадою, а також забезпечення ефективних комунікацій між суб’єктами владних відносин і громадами.