Обрати сторінку

Кафедра політології та державного управління

Факультет інформаційних і прикладних технологій

Кафедра політології та державного управління

Починаючи з 1992 р. кафедра готує спеціалістів за напрямами політологія, публічна політика та адміністрування, які є новими для Вінниччини. Основними напрямами наукової діяльності викладачів кафедри стали проблеми влади і демократії, брендингу територій і прогнозування політичних процесів, філософські і теоретичні аспекти сучасної політики, посткомуністичні трансформації і демократизація. Наші випускники працюють у: Секретаріаті Президента України, апаратах Верховної Ради і Кабінету Міністрів, політичних партіях, аналітичних центрах, ЗМІ, PR, GR, громадських організаціях, благодійних фондах; займають керівні посади на державній службі та в органах місцевого самоврядування.

Бачення (візія):  Кафедра політології та державного управління є потужним науковим осередком, що базується на існуванні  однієї з відомих в Україні наукових шкіл політичної науки. Також кафедра є одним із лідерів у сфері підготовки політологів в Україні і єдиною, яка готує фахівців цієї спеціальності в регіоні. Перевагою кафедри є те, що вона є центром практикоорієнтованного навчання, готуючи фахівців з державного управління та адміністрування.

Місія кафедри – формування високоосвіченої та інтелектуальної особистості – професіоналу, яка на основі здобутих знань і компентентностей, спроможний конкурувати на ринку праці у політичній сфері та у сфері державного управління, ефективно адаптуватися до змін та гідно інтегруватися у суспільство; проводити власні наукові дослідження і презентувати іх широкій аудиторії.

Мета кафедри –  підготовка кваліфікованих фахівців в сфері політичних технологій, політичного консалтінгу, публічного управління та адміністрування, які ґрунтовно володіють аналітично-дослідницьким апаратом політичної науки і науки управління, фундаментальними знаннями сучасної політичної теорії та практики адміністрування та вмінь використовувати спеціальний інструментарій політичних і управлінських практик.

Принципи роботи кафедри:

  • Нормативність (відповідність законодавству України і нормативним актам Університету);
  • Відповідальність (індивідуальна і колективна);
  • Креативність (творчій, нестандартний підхід до вирішення кафедральних справ)
  • Комлексність (включає всі компонентироботи кафедри: методичні, навчальні, наукові);
  • Публічність (результати діяльності кафедри регулярно демонструвати на різних електронних платформах);
  • Рефлексивність (адекватне реагування на виклики внутрішньоуніверситетського і зовнішнього середовища)
  • Інноваційність (запровадження нових практик в навчальну і наукову компоненту напрямків роботи кафедри ).

Завідувач кафедри

Чальцева Олена Михайлівна

д.політ.н., проф.

[email protected]

НАВЧАННЯ ЧЕРЕЗ ДОСЛІДЖЕННЯ

Наукові дослідження й організація наукової праці на кафедрі політології та державного управління ґрунтуються на діалогічному звʼязку науки, навчання і практичних навичок, що створює науковий капітал в академічній та професійній сферах. Інноваційна модель розвитку кафедри формується на засадах свободи творчого пошуку задля пізнання світоглядної формації сучасного студента, аспіранта і викладача.

Освітні програми

Спеціальність 052 «Політологія»

Освітня програма «Політологія та державне управління» (СО «Бакалавр»)

Освітня програма спрямована на підготовку кваліфікованих фахівців-політологів, які володіють базовим категорійно-поняттєвим апаратом та аналітично дослідницьким апаратом політичної науки; знаннями політичної теорії та практики. Набуті компетентності можуть бути застосовані в експертно-аналітичній, політико-організаційній,  консултаційній та громадській діяльності.

Спеціальність 052 «Політологія»

Освітня програма «Політичне консультування у сфері публічної політики» (СО «Магістр»)

Мета програми – підготовка висококваліфікованих фахівців із політичного консалтингу, які ґрунтовно володіють  категорійно-понятійним та аналітично-дослідницьким апаратом світової політичної науки, фундаментальними знаннями сучасної політичної теорії та практики. Набуті компетентності можуть бути застосовані в консультативній, експертно-аналітичній, науково-дослідницькій, політико-організаційній, викладацькій, громадській, суспільно-політичній діяльності у сфері публічної політики.

Освітня-наукова програма 052 «Політологія» на здобуття наукового ступеню «Доктор філософії»

Формування особистості професіонала, інтегрованого в суспільство в якості кваліфікованого фахівця політичної науки, який здобув теоретичні знання, уміння, навички та інші компетентності, достатні для розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності у політичній науці, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики. Здобуття навичок педагогічної діяльності, продукування нових ідей, а також проведення власного наукового дослідження в предметній області політичних інститутів та процесів, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення. Здобуття та розвиток навичок до навчання та самонавчання протягом життя.

Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»

Освітня програма «Публічна політика та адміністрування» (СО «Магістр»)

Мета програми – підготовка кваліфікованих фахівців-політологів, які ґрунтовно володіють категорійно-понятійним та аналітично-дослідницьким апаратом світової політичної науки, інструментами публічної політики та адміністрування. Програма спрямована на розвиток навичок планування та прогнозування соціально-економічного та політичного розвитку територій; вміння визначати оптимальні шляхи реалізації поставлених завдань та оцінювати ефективність управлінських рішень; опанування нових методик і практик взаємодії з громадянським суспільством і територіальною громадою, а також забезпечення ефективних комунікацій між суб’єктами владних відносин і громадами.