Обрати сторінку

Монографії кафедри

Кафедра політології та державного управління

Монографії

Здійснення наукових досліджень є одним із пріоритетних напрямів діяльності кафедри політології та державного управління.

Представлені монографії містять результати індивідуальних та колективних напрацювань, які виконані професорсько-викладацьким складом кафедри політології та державного управління Донецького національного університету імені Василя Стуса, що у свою чергу дозволяють суттєво підвищити ефективність освітнього процесу та вдосконалити освоєння здобувачами освіти теоретичних знань щодо інституціональних процесів, діяльності органів державної влади на різних рівнях, формують розуміння того, які виклики та загрози стоять перед державою з боку глобальних трансформацій.

Рекомендовано для науковців, фахівців з політології, науково-педагогічних працівників, державних службовців, а також для аспірантів та здобувачів освіти закладів вищої освіти.

Сучасні суспільно-політичні процеси у світі та Україні: монографія /авт. колектив: Т. Л. Нагорняк, М. В. Примуш, М. А. Польовий, та ін.– Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2019. – 228 с.

ISBN 978-966-949-239-5

Іваницька О.П. Хуан Карлос І: шлях до корони: монографія. – Вінниця: ТОВ “Твори”, 2019. – 360 с.: іл. (18 с.)

Чальцева  О. М. Публічна політика: теоретичний вимір і сучасна практика: монографія / О. М. Чальцева. – Вінниця: ФОП Барановська Т. П., 2017. – 336 с.

ISBN 978-617-7233-40-3

Польовий М. А., Л. І. Кормич Світовий політичний процес: глобальний та національний вимір: навчальний посібник /Л.І. Кормич, М.А. Польовий. – Одеса: Фенікс, 2017. – 240 с.

Полевой М. А. Прогнозирование смены парадигм исторического познания: поиск метода: монография. – Одесса: Фенікс, 2010. – 168 с.

ISBN 968-966-438-304-9

Польовий М.А. Політичні процеси: теорія та практика моделювання: монографія / М.А. Польовий. – Одеса: Фенікс, 2011. – 288 с.

В. О. Корнієнко, Т. І. Неприцька Політична відповідальність української владної еліти: монографія/ В.О. Корнієнко, Т. І. Неприцька. – Вінниця: ВНТУ, 2018. -154с.

Трансформаційні перетворення економічних систем виклики сучасності: монографія/ За загальною редакцією Прямухіної Н. В. — Київ: Кондор-Видавництво, 2017. — 290 с.

Прямухіна Н.В. Проблеми та особливості ринкової трансформації регіональної економіки : монографія / Н.В. Прямухіна.– Київ: «Видавництво Ліра-К», 2015. – 332 с.

Проблеми сталого розвитку суспільства: погляд очима різних поколінь: монографія / [за заг. ред. О. Ю. Березіної, Ю. В. Ткаченко]; Національна мережа ВНЗ-партнерів спільного Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»; Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2016. – 714 с.

Кластерна політика інноваційного розвитку національної економіки: інтеграційний та інфраструктурний аспекти : монографія / За загальною редакцією д.е.н., проф. С. В. Смерічевської. – Познань : Wydawnictwo naukowe WSPIA, 2020. – 382 с

Нагорняк Т. Л. Брендинг території як державна та регіональна політика: монографія Т. Л. Нагорняк – Донецьк: Вид-во «Ноулідж», 2013

Бусленко В. В. Взаємовідносини влади та опозиції в державах Вишеградської групи: монографія. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2020. 320 с.

Мацишина І. В. Конструювання політичної реальності України: Монографія. І. В. Мацишина. – Вінниця. ТОВ «ТВОРИ». 2019. – 376 с.

Примуш М. В. Загальна соціологія [Текст]: Навч. посібник/ М. В. Примуш. -К.: Професіонал, 2004. – 590 с.

Примуш М.В. Конфліктологія. Навчальний посібник. – К.: ВД «Професіонал». 2006. – 288 с.

Примуш М.В. Політичні партії: історія та теорія. Навчальний посібник. – К: Видавничий дім «Професіонал», 2008. – 416 с.

Примуш М.В., Обушний М.І., Шведа Ю.Р. Політологія. Навчальний посібник/ Примуш М.В., Обушний М.І., Шведа Ю.Р.  За ред. Обушного М. І. – Друге видання, виправлене і доповнене. – К., 2017. – 432 с.

Трансформація місцевого самоврядування в Україні у контексті зарубіжного досвіду [Текст]: монографія / М. В. Примуш, Ю. О. Коваль; Донец. нац. ун-т. – Донецьк : Юго-Восток, 2014. – 219 с. : табл. – Бібліогр.: с. 191-219. – 300 прим. – ISBN 978-966-374-792-7

Іваницька О.П. Новітня історія Іспанії в життєписах королів. Альфонсо ХІІІ – король парадоксів. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2006. – 232 с.; ілюстрації.

Іваницька О.П. Іспанія у ХХ- ХХІ сторіччях: монографія/ О.П. Іваницька. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. 600с.

Іваницька О.П. історія міжнародних відносин (друга половина 1940-х – 1990-і роки): навчальний посібник/ О. П. Іваницька. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. – 732 с.

Іваницька О.П. історія міжнародних відносин (друга половина 1940-х – 1990-і роки): навчальний посібник/ О. П. Іваницька. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. – 732 с.

Пенітенціарна політика як складова соціального контролю: монографія/ Дмитро Ягунов. – Одеса: Фенікс, 2020. – 674 c.

ISBN 978-966-928-606-2

Презентація кафедральних монографій

6 лютого 2020 року у стінах Донецького Національного Університету імені Василя Cтуса відбулась презентація колективної монографії викладачів кафедри політології та державного управління «Сучасні суспільно-політичні процеси у світі та Україні» та монографії д.і.н., проф. кафедри політології та державного управління Ольги Павлівни Іваницької “Хуан Карлос І: шлях до корони”.

Слід зазначити, що дані монографії — це плід наукової праці викладацького колективу кафедри, у яких відображені оригінальні погляди на суспільно – політичні процеси, що відбуваються у сучасному світі та Україні.

Дані праці мають наукову та практичну актуальність й відображають високий науковий рівень політологічної школи.

Д.і.н., проф. Ольга Павлівна Іваницька, яка спеціалізується у напрямку політичної персоналістики, презентувала власну монографію «Хуан Карлос І: шлях до корони”. Наукова праця присвячена дослідженню різних аспектів життя й діяльності Хуана Карлоса І – короля Іспанії на долю якого випало багато життєвих випробувань й який у 2014 р. зрікся престолу на користь свого сина, принца Філіпа VI.

Говорячи про монографію від формування ідеї її написання, початкових задумів і до їх подальшої трансформації, Ольга Павлівна зазначила, що у біографії Хуана Карлоса є багато життєвих подій, які істотно вплинули на становлення Іспанії та які зіграли вирішальну роль у ведені внутрішньої та зовнішньої політики держави.

Детальніше за посиланням: 

https://www.facebook.com/139104736468442/posts/1057623084616598/?d=n