Обрати сторінку

Наукові школи

Кафедра політології та державного управління

Факультет інформаційних і прикладних технологій

ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВИХ ШКІЛ КАФЕДРИ

Науковими школами ми вважаємо три покоління науковців, які об’єднанні напрямом наукових досліджень, методологією та спільними публікаціями, науковими розвідками. Про результативність функціонування наукових шкіл кафедри свідчать: наукові теми, спільні тематичні монографії, тематичні випуски фахових видань, спільні публікації, захисти кандидатських і докторських дисертацій, проєктна і грантова діяльність. Результати повною мірою розкривають наукове менторство, успадкування традицій наукової школи, формування нових напрямів досліджень.

Форматом співпраці наукових шкіл є науково-методичні семінари, системне наукове консультування та спільні проєкти/гранти, експертні висновки та участь в діяльності робочих груп з прикладних питань при органах державної влади та місцевого самоврядування.

Детальніше

Протягом функціонування кафедри поступово сформувались потужні наукові школи з політичних наук. Серед них:

 1. З 2003 р. функціонує школа партології та конфліктології д.політ.н., проф. М. В. Примуша (Докторська дисертація «Політичні партії: механізми інституалізації і структурної трансформації» за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси). Школа досліджує проблеми політичних партій та партійних систем в світі та Україні, взаємовідносин інституту політична партія з державою, громадянським суспільством, з фінансово-промисловими групами та іншими групами інтересів. Під керівництвом Миколи Васильовича захистилися:
  • Кандидати політичних наук (спеціальність 23.00.02): Семченко О. («Ціннісний вимір функціонування груп політичних інтересів в Україні»), Шушпанніков О. («Політичне управління соціально-трудовими конфліктами як фактор суспільної стабільності»), Клюжев О. («Електоральний простір у контексті трансформаційних змін в українському суспільстві»), Юр’єва О. («Лінгвістичний вимір політичного маніпулювання»), Денисова А. («Технології “чорного піару” у політичних процесах сучасності»), Осика Г., Матушкіна С., Продан Ю., Нагорняк Т., Коваль Ю., Приходько О., Золотухін Е., Мазіва Н., Коршунов В., Байдашова В., Сичова А., Мастєрук Д., Пащенко Ю., Смірнова К.
  • Доктори політичних наук (спеціальність 23.00.02): Мармазова Т.І. («Реалізація функцій політики в умовах сучасної динаміки соціальних змін»); Ярош Я.Б. («Політична конкуренція парламентських партій»)
 1. З 2009 р. функціонує школа прикладної політології та політичного брендингу під керівництвом д.політ.н., проф. Т. Л. Нагорняк (Докторська дисертація «Брендинг територій у сучасній політиці» за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси). Школа зорієнтована на дослідження прикладних аспектів політичних інститутів і процесів; процесів формування, корекції та просування позитивного образу держави та її регіонів як політичних територій. Під керівництвом Тетяни Леонтіївни відбулись захисти:
  • Кандидатських дисертацій (спеціальність 23.00.02): Наталіна Н. («Стратегії політичної конвертації суспільних капіталів у пострадянських державах»), Бондаренко С. («Інформаційний напрям політики захисту національних інтересів держави»), Онопко О. («Політичні міфи у президентських виборчих кампаніях 2004 і 2010 рр. в Україні»), Руденко А. («Технології політичного маркетингу в діяльності політичних партій України»), Коломоєць А. («Символічне насилля у президентський виборчій кампанії 2010 р. в Україні»), Забєля М. («Конвертаційні стратегії основних політичних акторів президентської кампанії в Україні – 2010»), Демішева І., Окуньовська Ю.
  • Докторів філософії (PhD, спеціальність 052): Безуглий П., Міхальська В. («Політика управління постконфліктними територіями»)
  • Докторських дисертацій (спеціальність 23.00.02): Мацишина І.В. («Конструювання політичної реальності крізь призму дискурсу влади України у період незалежності», Бусленко В.В. («Взаємовідносини влади та опозиції в контексті демократизації політичних систем»)
  • Готується до захисту PhD (спеціальність 052) Осмоловська А. (« ПОЛІТИКА ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ УКРАЇНИ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ ЗАКОРДОННИХ ДЕРЖАВ ПІСЛЯ 2014 РОКУ »)
  • Готується до захисту докторської дисертації Ягунов Д.В. («Пенітенціарна політика як складова соціального контролю»)

Навчаються на час акредитації ще 2 аспіранти.

 1. З 2012 р. функціонує школа моделювання та прогнозування соціально-політичних явищ і процесів д.політ.н., проф. М. А. Польового (Докторська дисертація «Сучасні методи моделювання політичних процесів: теорія та практика застосування» за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси). Школа досліджує проблеми побудови формальних моделей та прогнозування соціальних та політичних процесів (політичної стабільності, потоків міжнародної міграції, динаміки політичного дискурсу в цифровому суспільстві тощо). Під керівництвом Миколи Анатолійовича відбулись захисти:
  • Кандидатських дисертацій: Гаджиєва Д. (“Міжнародні чинники створення та діяльності інститутів політичного транзиту” (спеціальність 23.00.04), Полухіна А. («Ненасильницькі політичні дії в умовах глобального розвитку») (спеціальність 23.00.04), Дзюбенко Ю. («Феномен гібридних режимів в сучасному політичному просторі») (спеціальність 23.00.02)
  • Докторської дисертації: Коч С.В. («Транскордонні простори та спільноти в політичному процесі: кліважі локальності» (спеціальність 23.00.02)
  • Готується до захисту PhD (спеціальність 052): Котов Е. («Дискурсивна природа сучасного політичного процесу: моделювання та прогнозування»)
  • Готується до захисту докторської дисертації Стеблина Н.О. («Цифровізація державної політики в контексті трансформації сучасного світопорядку»)

Навчаються на час акредитації ще 3 аспіранти.

 1. З 2016 р. функціонує школа публічної політики д.політ.н., доц. О. М. Чальцевої (Докторська дисертація «Публічна політика: теоретичний вимір і сучасна практика» за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси). Школа досліджує публічну політику на різних рівнях, аналізуються теоретико-методологічні і практичні аспекти публічної політики, проблеми взаємодії інститутів публічного процесу в політичному просторі. Під керівництвом Олени Михайлівни відбулись захисти:
  • Кандидатських дисертацій: Лавриненко Г. («Ретрадиціоналізм як фактор трансформації держав в сучасних політичних процесах» (спеціальність 23.00.02), Смокова Г. («Формування та чинники реалізації державної молодіжної політики України у період 2014-2018 рр.» (спеціальність 23.00.02)
 1. З весни 2020 року на кафедрі працює закордонний професор Аркадіуш Моджеєвські (Дисертація на ступінь доктора хабілітованого із суспільних наук (теорії політики) «Універсалістська візія світопорядку в поглядах Кароля Войтили – Іоанна Павла ІІ», (Університет Я.Коменського). Він є другим науковим керівником аспірантів А.Осмоловської (за темою «Україна в інформаційному просторі провідних держав світу» – керує написанням підрозділів, пов’язаних із теоретичним підґрунтям та аналізом польського досвіду), Е.Котова (за темою «Дискурсивна природа сучасного політичного процесу: моделювання та прогнозування» – надає рекомендації із написання підрозділів, пов’язаних із теоретичним підґрунтям моделювання політичного дискурсу, спираючись на традиції польської політичної науки) та Я.Трибальського (за темою «Штучний інтелект в політиці на прикладі діяльності Європарламенту» – надає рекомендації з теорії, а також є консультантом члена Европарламенту від Польщі), що посилює складову наукових кваліфікаційних робіт здобувачів кафедри в частині теорії та філософії політичної науки. А.Моджеєвські є також науковим керівником здобувачів у Гданському університеті, Університеті Я.Коменського (Братислава) та Університеті Св. Кирила та Мефодія (Трнава). На разі формується міжнародна україно-польсько-словацька наукова школа історії, теорії та філософії політичної науки. Саме формування цієї школи стало предметом обговорення наукових керівників і аспірантів трьох ЗВО (ДонНу імені Василя Стуса, Гданського університету, Університету Я.Коменського (Братислава) під час англомовного міжнародного науково-практичного семінару 2 листопада 2020 року (https://fiat.donnu.edu.ua/5270-2/).