Обрати сторінку

Історія кафедри

Кафедра політології та державного управління

Факультет інформаційних і прикладних технологій

Історія кафедри

Історія кафедри політології та державного управління офіційно розпочалась у 1992 році, коли Вчена Рада університету прийняла відповідне рішення. На момент заснування кафедри, до її складу увійшло 14 викладачів, з них один доктор наук, професор Розкошний А.П., 11 кандидатів наук та 2 асистента, а також завідувач навчально-методичної лабораторії та лаборант. Професор Розкошний А.П. очолював кафедру з 1992 р.

Перед молодою кафедрою, що починала свій шлях у незалежній Україні, постало завдання сформувати та розробити програми підготовки фахівців та дослідників з політичної науки. З метою створення конкурентної спеціальності на ринку праці Донеччини, працівники кафедри зосередили увагу на вивченні відповідного досвіду викладання політичної науки у зарубіжних ЗВО.

З січня 2003 року, завідувачем кафедри політології було обрано д.політ.н., доц. Примуша М.В. (з червня 2004 року – професор), який очолював кафедру політології по липень 2017 року.

В 2014 році, проявивши свідому громадянську та проукраїнську позицію, кафедра разом з колективом університету у майже повному складі переїхала із тимчасово окупованого м. Донецьк до м. Вінниці, де і продовжує свою роботу.

У 2015 році, з огляду на розширення профілю кафедри та у відповідь на існуючий суспільний запит було прийнято рішення перейменувати кафедру на кафедру політології та державного управління. Варто зазначити, що кафедра та університет в цілому зробили цінний внесок в освітній простір Подільського регіону, запропонувавши нову спеціальність на регіональному ринку освітніх послуг.

Узагальнення та систематизація наукового досвіду поклали початок розвитку наукових шкіл на кафедрі, першою з яких була школа партології д.політ.н., проф. М.В. Примуша. З часом почали формуватися та розвиватися школа прикладної політології та політичного брендингу під керівництвом д.політ.н., проф. Т.Л. Нагорняк, школа моделювання та прогнозування соціально-політичних явищ і процесів, керівник д.політ.н., проф. М. А. Польовий, та школа публічної політики, керівник д.політ.н., доц. О.М. Чальцева.

В серпні 2017 року к.і.н., доц. Чальцеву О. М. (від 5 липня 2018 року – д.політ.н.) було призначено виконувачем обов’язків завідувача кафедри, а у березні 2018 року її обрано завідувачем кафедри.

З 2019 р. Кафедра увійшла в новостворений факультет інформаційних та прикладних технологій, пропонуючи здобувачам вищої освіти такі практико-орієнтовані та наукові освітні програми як «Прикладна політологія та політичні технології» для СО Бакалавр, «Політичне консультування у сфері публічної політики» та «Публічна політика та адміністрування» для СО Магістр, а також «Політологія» для PhD [https://drive.google.com/drive/folders/1fvYE5dk9JqVzITJCOrk6Vwc8Sgr0uu7R].

Нині на кафедрі працює 5 докторів політичних наук, 1 габілітований доктор наук, 1 доктор історичних наук, 1 доктор економічних наук, 2 кандидати політичних наук, 1 один кандидат наук з державного управління, 1 кандидат історичних наук, 1 асистент кафедри [https://fiat.donnu.edu.ua/kolektyv-kafedry/].

Кафедра є потужним осередком політичної науки, майданчиком для обміну думками, платформою для обговорення та творення якісних змін, соціалізації молодого покоління. На кафедрі проходять стажування викладачі з інших ЗВО.

На кафедрі ефективно працює аспірантура та докторантура. За час її існування підготовлено і захищено понад 40 кандидатських та 5 докторських дисертацій. Лише протягом останніх 4 років було захищено 3 доктори і 8 кандидатів політичних наук у постійно діючій спеціалізованій раді К 11.051.13. В межах експерименту успішно були створені спеціалізовані вчені ради для разового захисту та випущені доктори філософії зі спеціальності 052 «Політології» [https://fiat.donnu.edu.ua/zahysty-na-kafedri-politologiyi-ta-derzhavnogo-upravlinnya/].

Викладачі кафедри рецензують і опонують кандидатські та докторські дисертації, є членами спеціалізованих вчених рад в інших ЗВО України  [https://fiat.donnu.edu.ua/5293-2/].

Кафедра активно впроваджує проєктну діяльність. Зокрема, 4 Всеукраїнських школи публічної політики та адміністрування, Школа молодого посадовця, котрі зробили свій вагомий внесок у розвиток політичної грамотності Подільського регіону [https://fiat.donnu.edu.ua/mizhnarodna-spivpraczya-kafedry-politologiyi-ta-derzhavnogo-upravlinnya/].

Викладачі кафедри здійснюють експертну оцінку проєктів державних та інших програм реформування суспільного життя України [https://fiat.donnu.edu.ua/5254-2/].

Викладачі, аспіранти та докторанти кафедри є авторами наукових статей, що публікуються у фахових журналах України, а також і в журналах, що індексуються у міжнародних наукометричних базах Index Copernicus, Scopus та Web of Science. Провідними науковцями кафедри організовано видання журналів групи «Б» – «Політичне життя» та «Вісник ДонНУ імені Василя Стуса. Серія Політичні науки» [https://fiat.donnu.edu.ua/5293-2/].

Кафедра виступає організатором та учасником міжнародних та всеукраїнських конференцій, круглих столів, воркшопів, методичних семінарів, дискусій на яких демонструє свідому громадянську позицію, представляє аналітичне бачення політичних процесів в країні та світі, позитивно впливає на формування громадянської свідомості суспільства.

З метою забезпечення зв’язку науки та навчання з практичними запитами суспільства в цілому та роботодавців зокрема, кафедра налагодила плідні взаємовідносини між стейкголдерами освітнього процесу – викладачами, здобувачами вищої освіти та роботодавцями – залучаючи їх, окрім іншого, до розробки нових та оновлення існуючих освітніх програм, що пропонує кафедра [https://fiat.donnu.edu.ua/5282-2/].

Окрім основної аудиторної роботи, викладачі активно співпрацюють зі здобувачами вищої освіти усіх освітніх програм кафедри на засадах менторства та наставництва, організовують різноманітні наукові і соціально-культурні заходи такі як круглі столи, методичні семінарі, політологічні читання, диспути.

Діяльність кафедри  представлена в соціальних мережах [https://www.facebook.com/politics.donnu  та  https://www.instagram.com/politologdonnu/].

Кафедра є активним учасником спільного освітнього простору, підтримує партнерські зв’язки з провідними кафедрами політології закладів вищої освіти як України так і зарубіжних країн. Підвищення професійного рівня викладачів кафедри відбувається шляхом стажування в інших українських та зарубіжних закладах вищої освіти, академічних інститутах, через провадження неформальної освіти та з урахуванням принципу навчання впродовж життя [https://fiat.donnu.edu.ua/mizhnarodna-spivpraczya-kafedry-politologiyi-ta-derzhavnogo-upravlinnya/].

Історію творять сміливі та свідомі. Ми можемо справедливо говорити, що саме такою є кафедра політології та державного управління Донецького національного університету імені Василя Стуса.