Обрати сторінку

Індивідуальна траєкторія здобувача оcвіти

Кафедра політології та державного управління

Локальні акти Університету, що регламентують право та порядок формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачами вищої освіти:

Здобувачі вищої освіти мають право:

  • на вибір навчальних дисциплін в обсязі, що становить не менше як 25% загальної кількості кредитів ЄКТС;
  • на перезарахування компетентностей та результатів навчання отриманих здобувачем під час академічної мобільності, неформальної та інформальної освіти;
  • пропонувати власні теми індивідуальних навчально-дослідних завдань та кваліфікаційної наукової праці,
  • пропонувати бажану методологію дослідження у кваліфікаційній праці,
  • на вибір наукового керівника.