Обрати сторінку

Кафедра радіофізики та кібербезпеки

Рассохіна Юлія Валентинівна

Кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник


Scopus: www.scopus.com>>
ORCID: orcid.org>>


З 1983 року по 1988 рік навчалася у Донецькому державному університеті і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Фізика» та здобула кваліфікацію «Фізик. Викладач».

Закінчила аспірантуру у 1995 році та у 1997 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.03 «радіофізика». Науковий ступінь присуджений рішенням спеціалізованої вченої ради Інституту радіофізики та електроніки імені О.Я. Усикова від 09 грудня 1997 р. У 2003 році отримала вчене звання старшого наукового співробітника.

З 1998 року і по теперішній час працює старшим науковим співробітником Донецького національного університету (ДонНУ), з 2014 працює (в екзилі) в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса у м. Вінниця.

 У 2021 році захистила дисертацію «Методи аналізу неоднорідностей у багатошарових планарних структурах» на здобуття наукового ступеня доктора фіз.-мат. наук за спеціальністю «Радіофізика» у Харківському національному університеті радіоелектроніки.

Основні напрями наукових досліджень:

    • радіофізика
    • прикладна електродинаміка;
    • електроніка надвисоких частот;
    • радіотехніка;
    • напівпровідникова електроніка.

Основні результати наукової роботи містяться у 76 наукових публікаціях, серед них 1 монографія, 1 розділ монографії у зарубіжному виданні (що індексуються в наукометричній базі Scopus), 35 статей у профільних та періодичних наукових виданнях, виданих в Україні та США (21 з них входять до переліку ВАК України, з яких 18 реферуються у наукометричних базах Scopus та WoS); у 41 збірках тез та доповідей на міжнародних науково-технічних конференціях. Практична цінність роботи підтверджена у 3 патентах України на корисну модель.