Фурса Світлана Євгенівна

Фурса Світлана Євгенівна

к.т.н., доцент, доцент кафедри радіофізики та кібербезпеки Донецького національного університету імені Василя Стуса

Досягнення

  • Закінчила Вінницький національний технічний університет у 2003 році, за спеціальність «Біотехнічні та медичні апарати і системи» (за новим переліком спеціальностей – «Біомедична інженерія», отримала кваліфікацію «магістр електронних апаратів».
  • У 2007 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «05.13.05-Елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування» на тему «Елементи та пристрої автоматики на  основі транзисторних оптонегатронів».
  • Вчене звання – доцент присуджено 25.02.2016 за кафедрою проектування комп’ютерної та телекомунікаційної апаратури

Наукові публікації

  1. Основні публікації за напрямком, статті: Фурса С. Є. Дослідження моноімі-тансного логічного R-елемента «АБО» / Фурса С.Є., Філинюк М.А., Стахов В.П. // Вісник НТУ “ХПІ”. Серія: Інформатика та моделювання. – Харків: НТУ “ХПІ”. – № 33 (1142). – 2015. – С. 94-104.
  2. Навчально-методичні публікації: Фурса С. Є. Основи кібербезпеки. Частина 1: конспект лекцій / С. Є. Фурса – Винниця : ДонНУ, 2018. – 76 с.
  3. Науково-дослідна робота: Участь у конференціях і семінарах – 1. Н. А. Филинюк, Л. Б. Лищинская, Е. В. Войцеховская, C. Є. Фурса та ін. Моноімітансні перетворювачі напруги. Сучасні інформаційні та електронні технології : Міжнародна наук.-практ. конф., 25-29 травня 2015 р., Одеса. – С. 113-114. 2. Фурса С.Є., Зінько Л. О., Лавров М. В. Оптоімітансний напівсуматор. Міжнародна науково-технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи». Київ, 16–22 березня 2015 р.: матеріали конференції –Київ, 2015. – С. 54-56.